Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa stanowisko Grupy Democo dotyczące informacji dostarczonych drogą e-mailową oraz jej odpowiedzialności w tej sprawie.

Poufność

Wiadomości e-mail wysyłane z naszych firmowych adresów i wszelkie przesyłane wraz z nimi pliki są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku przez osobę lub firmę, do której zostały zaadresowane. W razie otrzymania takiej wiadomości przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie menedżera systemu. Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata. Jeśli nie jesteś tą osobą, nie rozpowszechniaj, nie przesyłaj ani nie kopiuj tej wiadomości. Natychmiast powiadom nadawcę pocztą elektroniczną, jeśli wiadomość ta dotarła do Ciebie przez pomyłkę i usuń ją ze swojego systemu. Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, informujemy, że wyjawianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub podejmowanie wszelkich działań w oparciu o treść tych informacji jest surowo zabronione.

Odpowiedzialność

Wszelkie poglądy lub opinie przedstawiane w wiadomościach e-mail wysyłanych z naszych firmowych adresów należą wyłącznie do ich autorów i niekoniecznie reprezentują poglądy firmy. Pracownicy Grupy Democo i jej podmiotów stowarzyszonych są zobowiązani do niewygłaszania zniesławiających oświadczeń i nienaruszania ani nieautoryzowania naruszania praw autorskich lub innych praw za pośrednictwem wiadomości e-mail. Każda taka komunikacja jest sprzeczna z polityką firmy i poza zakresem kompetencji danej osoby. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu komunikację, a odpowiedzialny za nią pracownik osobiście odpowie za wszelkie powstałe szkody lub inne konsekwencje.

Zaniedbanie

Grupa Democo i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść wiadomości e-mail wysyłanych z naszych firmowych adresów ani za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na podstawie przesłanych informacji, o ile informacje te nie zostały później potwierdzone na piśmie przez uprawnionego członka Grupy Democo lub uprawnionego przedstawiciela podmiotu stowarzyszonego Grupy Democo. Jeśli nie jesteś adresatem takiej wiadomości, informujemy, że wyjawianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub podejmowanie wszelkich działań w oparciu o treść tych informacji jest surowo zabronione.

Środowisko

Zachęcamy naszych pracowników do poszanowania środowiska i zastanowienia się nad wpływem korzystania przez nich z poczty elektronicznej na środowisko. Prosimy pracowników, by bez potrzeby nie drukowali wiadomości e-mail i załączników oraz by w miarę możliwości korzystali z komunikacji cyfrowej, a nie z dokumentów papierowych. Zalecamy również, by wysyłać e-maile tylko do właściwych adresatów i unikać niepotrzebnych e-maili, by zmniejszyć zużycie energii i ślad ekologiczny.

Wirusy i bezpieczeństwo

Grupa Democo i jej podmioty stowarzyszone podjęły wszelkie uzasadnione środki, by zabezpieczyć przesyłanie wiadomości e-mail i zapobiegać wirusom. Wirusy komputerowe mogą być przenoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail. Adresat powinien sprawdzać pocztę i wszelkie załączniki na obecność wirusów. Grupa Democo i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez wirusy przesłane w wiadomościach e-mail wysłanych z naszych firmowych adresów. Nie można zagwarantować, że przesyłanie wiadomości e-mail będzie bezpieczne lub wolne od błędów, ponieważ informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zagubione, zniszczone, opóźnione lub niepełne bądź zawierać wirusy. Nadawca nie ponosi więc odpowiedzialności za wszelkie błędy lub pominięcia w treści tej wiadomości, które powstały w wyniku przesłania jej drogą elektroniczną.

Prywatność

Wszelkie dane osobowe zawarte w wiadomościach e-mail wysyłanych z naszych firmowych adresów muszą być przetwarzane i będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz polityką i powiadomieniem o prywatności. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszym powiadomieniem o ochronie danych osobowych, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, pisząc na adres gdpr@democo.be 

Kwestie niewiążące

E-maile wysyłane z naszych firmowych adresów przeznaczone są wyłącznie do celów dyskusyjnych i nie mogą być użyte do utworzenia wiążącej umowy. Jakikolwiek e-mail z firmy należącej do Grupy Democo, który pociąga za sobą zobowiązanie nie będzie mieć w żadnych okolicznościach żadnego skutku wiążącego na niekorzyść jakiejkolwiek firmy z Grupy Democo, jeśli zobowiązanie to nie zostało wyraźnie potwierdzone w formie listu podpisanego przez uprawnioną osobą upoważnioną do reprezentowania danej firmy i zawierania wiążących umów w jej imieniu.

Prawo do rozłączenia się

Nasi pracownicy mają prawo do zachowania zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym. W związku z tym odpowiadanie na wiadomości e-mail poza zwyczajowymi godzinami pracy nie jest obowiązkowe. Zachęcamy pracowników do wyłączenia poczty lub korzystania z automatycznych powiadomień o nieobecności w biurze podczas wakacji lub innych absencji. Prosimy również pracowników, by szanowali nawzajem swój prywatny czas i nie oczekiwali natychmiastowej odpowiedzi na e-mail wysłany po godzinach pracy.