Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

 

 
Postępowanie dotyczące zachowania

Nie zawsze wiadomo, czy zachowanie jest do przyjęcia, czy też nie. Rozmowa na temat niewłaściwego zachowania zgodnie z pożądanymi normami zachęci pracowników do większej otwartości i ostatecznie do właściwego zachowania. Przykładem może być stosowanie odzieży ochronnej i segregowanie odpadów na placach budowy. Przezwyciężenie tych problemów wymaga jasno postawionych granic na temat tego, co wolno, a czego nie.

Rozpowszechnianie polityki ESG i zgodność z jej założeniami

Zachowywanie zgodności z polityką ESG jest ważną częścią sukcesu Grupy Democo. Kierownictwo każdej z naszych firm pilnuje, by wszyscy nasi pracownicy znali te zasady, wiedzieli, jak je stosować i aktywnie się do nich stosowali. Jest to codzienny obowiązek dyrektorów każdej firmy. Kontrolują oni stosowanie polityki ESG w swoich firmach, podpierając się w razie potrzeby wytycznymi dostosowanymi do konkretnych okoliczności.

Ponadto, wszyscy członkowie zespołów zarządzających, udziałowcy i członkowie rady dyrektorów są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki ESG. Co więcej, są liderami i dają w tej kwestii przykład.

Zgłaszanie problemów

Grupa Democo wyznaczyła specjalistę ds. zgodności będącego głównym punktem kontaktu, któremu należy zgłaszać problemy związane z uczciwością. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe, a specjalista ds. zgodności rozważy właściwe działania, które należy podjąć w przypadku każdego zgłoszenia, biorąc pod uwagę naturę problemu i zasady. Podjęto środki, by umożliwić każdemu pracownikowi przesłanie poufnego zgłoszenia. Pracownicy powinni zgłaszać wszystkie naruszenia polityki ESG do specjalisty ds. zgodności, jak tylko się o nich dowiedzą. Zgłaszać należy także zachęcanie do naruszenia zasad.

Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: compliance@democogroup.com 

Naruszenia procedury

W każdym przypadku najpierw rozpatrywana jest powaga incydentu. Następnie, jeśli jest to konieczne, podejmowane są natychmiastowe działania zgodnie z polityką kar, a osoby dotknięte sytuacją, jak klienci, zostaną o nich poinformowane. Jeśli to konieczne, wszczynane jest dochodzenie kryminalistyczne. Na podstawie dochodzenia określa się strategię wdrożenia dalszych kroków celem eliminacji problemu. Wszystkie zgłoszenia są omawiane z zainteresowanymi stronami przez kierownictwo i radę dyrektorów, a podjęte działania podlegają późniejszej ocenie.

Kary

Polityka ESG nie jest opcjonalna. W przypadku jej naruszenia zastosowane zostaną kary w oparciu o prawo pracy lub zgodnie z umową.