Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

 

 
Poczucie wartości w zespołach

Pracownicy Grupy Democo postępują uczciwie i z zachowaniem odpowiedzialności społecznej w kontekście wygrywania i przydzielania kontaktów, w ramach odpowiedzialnego postępowania biznesowego.

Grupa Democo zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów prawnych i ogólnie akceptowanych norm odnoszących się do tego typu działalności biznesowej, co ma swoje odbicie w naszych wytycznych – zwłaszcza zasady i przepisy dotyczące księgowości, fakturowania i uczciwej konkurencji – oraz w niniejszym raporcie ESG. Komunikację prowadzimy w sposób transparentny i zgodny z prawdą, zapewniamy właściwą administrację i przetargi oraz w jak największym stopniu ograniczamy przepływ gotówki. Nasi pracownicy nie biorą udziału w żadnych aktywnościach, które mogą zaszkodzić reputacji i interesom Grupy Democo, branży lub społeczeństwu. Powinni również unikać łączenia interesów firmy z interesami prywatnymi.

Obiektywne i właściwe postępowanie

Podczas prowadzenia działalności biznesowej, pracownicy Grupy Democo podejmują obiektywne decyzje biznesowe. Grupa Democo oczekuje od swoich pracowników unikania wszelkich konfliktów między ich własnymi interesami, a tymi Grupy Democo. Relacje biznesowe ze stronami trzecimi mogą być ustanawiane wyłącznie na podstawie kryteriów obiektywnych. Relacje osobiste nigdy nie są czynnikiem decydującym podczas przyznawania kontraktów.

Wszelkie porady lub polecenia udzielane przez pracownika nie powinny być motywowane perspektywą jakichkolwiek materialnych lub niematerialnych korzyści dla pracownika. Od pracowników oczekuje się, że powstrzymają się od poszukiwania, przyjmowania, proponowania lub zapewniania, pośrednio lub bezpośrednio, wszelkich osobistych korzyści w związku z działalnością firmy, zwłaszcza odnośnie negocjacji, przyznawania bądź realizacji kontaktu, niezależnie od tego, czy druga strona transakcji jest osobą fizyczną, firmą czy agencją rządową.

Zakaz ten dotyczy wszelkich istotnych prezentów lub innego rodzaju zachęt, z wyłączeniem prezentów firmowych uznanych za skromne. Dozwolone są rozsądne, związane z działalnością firmy aktywności, wydatki na promocję i prezenty, o ile są zwyczajowe, nie są nadmierne i leżą w ogólnym interesie Grupy Democo. Zawsze powinien je najpierw zatwierdzić przełożony.

Poufność

Pracownicy muszą zachować całkowitą dyskrecję w kwestii wszystkich poufnych spraw biznesowych wobec stron trzecich, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem ujawnienia. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy. Przełożeni mogą dopuścić do wyjątków, wyrażając na nie zgodę na piśmie.

Konflikty interesów

Pracownicy muszą zachować całkowitą dyskrecję w kwestii wszystkich poufnych spraw biznesowych wobec stron trzecich, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem ujawnienia. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy. Przełożeni mogą dopuścić do wyjątków, wyrażając na nie zgodę na piśmie.