Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Działania Grupy Democo są oparte o (współdzieloną) odpowiedzialność za pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwo, w którym działamy. Naszą działalność prowadzimy uczciwie, rzetelnie i otwarcie. Szanujemy uzasadnione interesy tych, z którymi utrzymujemy relacje. Grupa firm Democo stara się wypełniać swoje obowiązki wobec społeczeństwa, w którym prowadzi działalność.

Pracownicy
Warunki pracy

Tak jak to opisano w rozdziale „Szacunek i zaangażowanie”, Grupa Democo dąży do stworzenia inkluzywnego środowiska pracy, w którym wszyscy mogą się ze sobą kontaktować z zaufaniem i szacunkiem oraz czuć odpowiedzialność za wyniki i reputację firmy. Pragniemy zapewnić bezpieczne, przyjemne i zdrowe warunki pracy wszystkim naszym pracownikom. Tworzymy konkurencyjne warunki, wśród których najważniejsze są równe możliwości oraz przestrzeń na rozwój osobisty pracowników i maksymalizacja ich zdolności. Zachęcamy do dobrej komunikacji wśród zespołów, zapewniając procedury dotyczące informacji i konsultacji.

Polityka społeczna

Grupa Democo prowadzi sprawiedliwą politykę społeczną. Nasi pracownicy otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie odpowiadające ich poziomowi wykształcenia, doświadczeniu i obowiązkom, regulowane transparentną polityką wynagrodzeń. Nasza polityka wynagrodzeń jest neutralna płciowo i gwarantuje sprawiedliwe traktowanie w oparciu o kryteria obiektywne niezależne od płci.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Grupa Democo mocno wierzy, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest niezbędna do zaangażowania, skupiając się zarówno na autonomii, jak i elastyczności w pracy. Stworzyliśmy politykę pracy z domu dla wszystkich możliwych stanowisk, by dać ludziom możliwość równoważenia czasu i przestrzeni. Pozwala to pracownikom poprawić ich komfort w zakresie dojazdów i równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wszystkie stanowiska robocze są wyposażone pod tym kątem, a nasi pracownicy odbyli odpowiednie szkolenia i otrzymali wsparcie.

Partnerzy biznesowi

Grupa Democo stosuje obiektywne i staranne podejście do przyznawania kontraktów i współpracy z partnerami z łańcucha, w tym dostawcami, podwykonawcami, kupcami i innymi partnerami biznesowymi. Praca z Grupą Democo oznacza, że partnerzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących we wszystkich krajach, w których działają. Nasi partnerzy muszą również postępować zgodniezkodeksami postępowania organów ONZ ds. praw człowieka i stosować się do nich.

Grupa Democo postrzega współpracę nie jako jednorazowe zdarzenie, lecz jako podstawę dla długofalowej relacji zawodowej. Uważa wszystkich swoich partnerów za stałych i równych partnerów w branży budowlanej, dzielących tę samą pasję, szacunek i motywację.

Polityka zakupowa

Nasi zaopatrzeniowcy wybierają partnerów z łańcucha dostaw, którzy wyznają te same wartości, co Grupa Democo, pracują w otwartej i profesjonalnej atmosferze, oferując uczciwe i konkurencyjne ceny oraz szanując ludzi i środowisko. Dlatego też decyzje zakupowe opieramy o takie obiektywne kryteria, jak:

  • Jakość
  • Cena
  • Terminowość
  • Usługa
  • Reputacja (uczciwość, korporacyjna odpowiedzialność społeczna dotycząca bezpieczeństwa i ludzi)
  • Ślad ekologiczny (rodzaj materiałów, przetwarzanie, odległość geograficzna)
  • Długoterminowa perspektywa oparta na stałej współpracy
Uczciwość i szczerość

Uczciwość jest jedną z najważniejszych wartości Grupy Democo. W związku z tym nasi partnerzy z łańcucha dostaw muszą zgadzać się ze wszystkimi zasadami uczciwości i szczerości, które są podstawą dla długoterminowej, opartej na zaufaniu, relacji z Grupą Democo. Obejmuje to przestrzeganie przepisów i rozporządzeń dotyczących uczciwej konkurencji i zapobiegania korupcji, wymuszeń i prania brudnych pieniędzy. Relacje biznesowe powinny być zawsze zrównoważone, dobrowolne i etyczne.

Środowisko

Grupa Democo stara się, by robić zakupy w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska, zarówno jeśli chodzi o metody produkcji materiałów budowlanych, jak i lokalizację geograficzną partnerów w odniesieniu do naszych placów budowy czy warsztatów. Partnerzy biznesowi powinni zawsze przestrzegać norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i bioróżnorodności. Co więcej, Grupa Democo jest zawsze otwarta na współpracę z nowymi inicjatywami, które będą korzystne dla środowiska.

Zasady BHP

Partnerzy biznesowi muszą zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników i potencjalnych podwykonawców w ramach realizacji zawartej umowy. Partnerzy biznesowi powinni aktywnie podejmować kroki, by zapewniać i poprawiać warunki BHP.

Ograniczenie kaskadowania

Aktywnie ograniczamy kaskadowanie podwykonawców do trzech poziomów we wszystkich naszych projektach. Wprowadziliśmy tę zasadę, by zmniejszyć złożoność wiążącą się z kaskadowaniem podwykonawców, dostrzegając potencjalne rozmycie odpowiedzialności i nadzoru. To skrupulatne podejście ułatwia nam inwestycja w systemy zautomatyzowane, zwiększające naszą zdolność do szybkiego wykrywania i reagowania na wszelkie odchylenia od naszych wytycznych. Naszym celem jest zapobieganie tworzeniu się zawiłych struktur piramidowych i zapewnienie, że pierwszy poziom podwykonawstwa jest obszerny i obejmuje firmy, które pracują w obszarze zgodnym z ich specjalizacją. Dzięki technologiom takim, jak system odpraw, mamy możliwość kontroli w czasie rzeczywistym. kto i gdzie pracuje oraz jaki jest zakres łańcucha podwykonawców.

Jeśli podwykonawca przekroczy akceptowany przez nas zakres, musi się zreorganizować lub dostosować strukturę swojej firmy, by była zgodna z naszymi wymaganiami. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje zakończeniem naszej współpracy. Ta polityka podkreśla naszą determinację w podnoszeniu standardów nie tylko w Grupie Democo, lecz również wśród wszystkich współpracujących z nami podmiotów, tym samym wspierając naszą misję dawania przykładu w branży budowlanej, zmierzając ku większej uczciwości.

Klienci

Mamy również nasze obowiązki w odniesieniu do klientów: Grupa Democo zachęca potencjalnych klientów do uwzględnienia polityki ESG, gdy rozważają nawiązanie z nami współpracy. Wierzymy, że zrównoważona współpraca jest możliwa tylko wtedy, gdy obie strony kierują się podobnymi wartościami i standardami. Dążymy do zapewniania zrównoważonych produktów i usług w podpowiedzi na pragnienia i potrzeby klientów oraz użytkowników końcowych. Wygrywanie i realizacja kontraktów będą oparte wyłącznie na relacji komercyjnej, z jasnym podziałem obowiązków, ryzyka i warunków w ramach umów.

Społeczeństwo

Grupa Democo to międzynarodowa grupa firm działająca w sercu społeczeństwa i uważająca zaangażowanie społeczne za niezbędny element swojej aktywności. Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki wywieramy i roli, jaką odgrywamy w społeczeństwie i środowisku. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale „Środowisko”.

Zmniejszona uciążliwość

Na poziomie lokalnym Grupa Democo zawsze bierze pod uwagę uciążliwość, jaką projekty budowlane mogą stanowić dla sąsiadów i okolicznych mieszkańców. Aktywnie działamy w tej kwestii, prowadząc wczesny dialog z miastami i mieszkańcami, zgodnie z naszą polityką zmniejszonej uciążliwości, która skupia się na jej pięciu obszarach. Są to: hałas, kurz i błoto, bezpieczeństwo, mobilność i komunikacja.

Sponsoring

Grupa Democo pracuje, by stworzyć wartość dodaną, stosując zrównoważone podejście do zasobów, ekosystemów i społeczności. Robimy to poprzez nasze główne działania, ale nie boimy się poza nie wykraczać. Jako grupa firm ponosimy odpowiedzialność za naszych pracowników i ich rodziny, oraz społeczeństwo jako takie. Dlatego też wspieramy organizacje zewnętrzne oraz organizacje charytatywne, które pracują bezpośrednio dla ludzi, społeczeństwa i planety, zgodnie z naszym motto „Eksperci – razem mogą więcej”. Nasi eksperci pomagają nam przełożyć to szersze zaangażowanie w ważny wpływ na społeczeństwo.

Wybranym organizacjom zapewniamy długofalowe wsparcie w postaci usług, wysiłków lub zasobów. Zaangażowanie naszych pracowników jest także bardzo ważne, gdyż włączają się w nasze działania charytatywne.

Popierane przez nas cele promujemy etykietą „Valued by Democo Group”. Stworzyliśmy politykę sponsoringu, by zapewnić sprawną reakcję na wiele otrzymywanych przez nas próśb. Dzięki temu możemy obiektywnie oceniać i wybierać podmioty do objęcia sponsoringiem, w oparciu o określone wcześniej kryteria.