Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

W Grupie Democo rozumiemy, jak ważne jest nawiązywanie kontaktów z politykami i interesariuszami, by wspierać kształtowanie polityki publicznej i przyczyniać się do rozwoju zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Wiemy również, że sposób naszej współpracy może mieć znaczący wpływ na postęp społeczny i uczciwość. W związku z tym przyjęliśmy tę politykę lobbingową i rzecznictwa, by kierować naszą współpracą z politykami i interesariuszami.

Założenia polityki

Grupa Democo nie będzie się starać wpływać na politykę ani opinię publiczną w sposób, który mógłby osłabić postęp społeczny bądź uczciwość. Nie będziemy wspierać żadnych konkretnych stanowisk ani polityk stojących w sprzeczności z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Ta polityka dotyczy wszystkich regionów i działów oraz osób w firmie, które mają możliwość bezpośredniego wpływu na ludzi lub dokonywania wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na rzecz osób trzecich. Obejmuje to między innymi współpracę z politykami na wszystkich szczeblach władzy, udział w stowarzyszeniach branżowych oraz wspieranie lub finansowanie organizacji osób trzecich angażujących się w tego typu aktywności lobbystyczne.

Obowiązki

Wszyscy pracownicy i wykonawcy Grupy Democo zajmujący się lobbowaniem i rzecznictwem w imieniu firmy muszą się stosować do niniejszej polityki. Obowiązek zapewnienia zgodności z niniejszą polityką spoczywa na kadrze kierowniczej wyższego szczebla, która dopilnuje, by wszyscy pracownicy i wykonawcy wiedzieli o niej i jej założeniach.

Wymagania dotyczące ujawniania informacji

W przypadku każdej wpłaty dokonanej na rzecz wpływowych stron trzecich, należy ujawnić następujące informacje:

  • Imię i nazwisko odbiorcy lub odbiorców
  • Kwota wpłaty
  • Data wpłaty
  • Podsumowanie ewentualnych obaw zgłoszonych odbiorcy przez firmę
Procesy kontroli

Grupa Democo wdrożyła procesy kontroli dotyczące wpłat, by zapewnić zgodność z prowadzoną polityką lobbingową i rzecznictwa. Kontrole te obejmują dopilnowanie, by firma nie angażowała się w działalność lobbingową będącą w sprzeczności z jej własną polityką, dokładną analizę przed dokonaniem wpłat na rzecz wpływowych stron trzecich, regularne kontrole własnych działań lobbingowych, jak również tych wspieranych przez firmę oraz zapewnianie przejrzystych wytycznych co do działań, jakie należy podjąć, gdy działalność odbiorcy wpłaty jest niezgodna z polityką.

Każdy pracownik lub wykonawca, który naruszy tę politykę lub procesy kontroli wpłat może podlegać działaniom dyscyplinarnym, z zakończeniem stosunku pracy lub kontraktu włącznie. Firma może również podjąć działania prawne przeciwko każdej osobie lub organizacji, która narusza niniejszą politykę.