Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

 

 
Odpowiedzialne, świadome i zrównoważone działania

W grupie Democo pomagamy budować przyszłość ludzi i środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że wiąże się z tym znacząca odpowiedzialność społeczna, więc wciąż inwestujemy i rozwijamy się wraz z naszymi pracownikami, technologiami i procesami.

Idziemy naprzód wraz ze światem, w którym budujemy, więc nasze projekty tworzą zrównoważoną wartość dodaną – dla obecnych i przyszłych pokoleń. Budujemy i działamy etycznie, z szacunkiem dla naszych pracowników i ich rodzin, naszych dostawców i klientów, naszego społeczeństwa i planety. Uczciwość i człowieczeństwo są najważniejsze.

Ponadto, opierając się na skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju strategii, stale stawiamy wyzwania sobie i naszym technologiom. Wciąż inwestujemy w zrównoważone metody produkcji, innowacje, wiedzę i umiejętności. W ten sposób skupiamy się na dobrobycie i dobrostanie społeczeństwa i środowiska, postępowej polityce HR i uczciwości ładu korporacyjnego.

Jakość

Jakość skupia się na skuteczności procesów biznesowych, jakości w naszych zakładach, satysfakcji klienta i zarządzaniu interesariuszami oraz gwarantowaniu wyników. Nasze działania są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001 dla wszystkich naszych firm z wyjątkiem firm inżynieryjnych. Norma ta określa wymagania dotyczące standaryzacji systemów zarządzania jakością i sprawienia, by były one wymierne i weryfikowalne.

Standaryzujemy nasze procedury w systemie zarządzania jakością i udostępniamy je wewnętrznie w intranecie. Plany działania są dostępne dla naszych placów budowy. Nasze motto brzmi: „Mów co robisz, rób co mówisz i to udowodnij”. Taka dokumentacja i możliwość identyfikacji umożliwią nam rozbudowę naszego systemu wiedzy i przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych w celu ich weryfikacji.              

Zrównoważona przedsiębiorczość

Rentowność jest niezbędnym elementem koniecznym do przetrwania firmy i realizowania naszych obowiązków. By odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby produkcyjne i inwestować w umiejętności i wiedzę pracowników, potrzebujemy również zysku.

Grupa Democo wspiera środowisko rynkowe oparte na uczciwej konkurencji. Nasi pracownicy działają zgodnie z tymi zasadami i wszystkimi obowiązującymi przepisami. Odżegnują się od działań wiążących się z łamaniem obowiązującego prawa i przepisów. Grupa Democo nie prowadzi interesów z żadną stroną, jeśli taka współpraca wiąże się z łamaniem lub obchodzeniem prawa i przepisów. Podobnie, informacje o partnerach uzyskujemy w sposób zgodny z prawem. Wszelkie umowy zawierane są na piśmie, po czym są konsekwentnie i terminowo realizowane.

Firmy z Grupy Democo są zachęcane do promowania i bronienia swoich uzasadnionych interesów. Grupa Democo współpracuje z władzami i innymi agencjami, bezpośrednio i poprzez stowarzyszenia handlowe, by opracowywać przepisy w obszarach, które mogą wpływać na jej uzasadnione interesy.

Grupa Democo nalega, by jej dostawcy, partnerzy biznesowi i klienci podpisali niniejszą politykę ESG lub mieli własną politykę, którą Grupa Democo może poprzeć.