Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Podczas realizowania naszych projektów stosujemy się do surowych przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W ten sposób dbamy o bezpieczne i godne miejsce pracy. Grupa Democo pilnuje, by jej pracownicy skutecznie przestrzegali wszystkich obowiązujących zasad. W tym celu każda firma stworzyła polityki dotyczące jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w naszej pracy. Grupa Democo jest gotowa zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo swoim ludziom, partnerom z łańcucha dostaw, społeczeństwu i naszym projektom – oczekuje też, że jej pracownicy będą robić to samo. W końcu każdy wypadek to o jeden wypadek za dużo. Roczne cele na 2023 r. skupiają się na aktywnej odpowiedzialności łańcuchowej i zakładają cel, jakim jest całkowita eliminacja wypadków (AFR=0). Oprócz aktywnego kontrolowania zgodności i zgłaszania odstępstw, prowadzimy kompleksowe kampanie na rzecz świadomości bezpieczeństwa i odpowiedzialności osobistej. W 2021 r. firma budowlana Democo zdobyła nagrodę Safety Award za swoje wysiłki w kwestii bezpieczeństwa.

Grupa Democo wymaga, by niebezpieczne sytuacje w pracy i zagrożenia zawodowe były usuwane, co oznacza, że należy je natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu. W ramach realizowania naszych celów korporacyjnych oraz celów własnych pracowników, przeprowadzamy coroczne oceny bezpieczeństwa w postaci cyklu wydajności i oceny. To prawda, różne zarządy umieszczają nasze dane dotyczące bezpieczeństwa na szczycie swoich programów.

Wszystkie firmy z Grupy Democo zobowiązują się do przestrzegania polityki Grupy w zakresie jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, która jest co roku aktualizowana. Przeprowadzamy również kontrolę bezpieczeństwa przy użyciu certyfikowanej listy kontrolnej SCC (Safety, Health and Environment Checklist Contractors). SCC wymaga, by pracownicy operacyjni mieli podstawowy dyplom bezpieczeństwa (szkolenie „VCA Basic”), a menedżerowie operacyjni odbyli szkolenie uzupełniające (Safety for Operational Managers, VOL-VCA). Związany z tym certyfikat jest ważny przez dziesięć lat i potwierdza, że pracownicy są świadomi obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Regularnie organizujemy dni bezpieczeństwa, by promować komunikację między przełożonymi a pracownikami.

Ogniwa bezpieczeństwa

Grupa Democo ustanowiła pięć nierozerwalnych ogniw bezpieczeństwa obejmujących wszystkie place budowy. Ogniwa te tworzą solidny łańcuch bezpieczeństwa, świadectwo naszego proaktywnego podejścia do pielęgnowania kultury, w której bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 • Dobra ochrona: Zapewniamy konsekwentne stosowanie zalecanych środków ochrony osobistej (ŚOI) przez wszystkich pracowników na placu budowy. Ta zasada podkreśla nasze zaangażowanie w kwestię ochrony osób przed zagrożeniami w miejscu pracy. Zwracamy uwagę na konieczność stosowania zarówno ogólnych, jak i odpowiednich do konkretnego zadania środków ochrony osobistej, by skutecznie zmniejszać ryzyko.
 • Dobra kontrola: Niezawodność maszyn, materiałów i narzędzi odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy. Dzięki systematycznym kontrolom sprzętu przed jego użyciem koncentrujemy się na wykrywaniu potencjalnych szkód i weryfikowaniu zgodności z certyfikatami kontroli, tym samym upewniając się, że cały sprzęt działa niezawodnie i zgodnie z normami prawnymi.
 • Odpowiednie doświadczenie do danego stanowiska: Podkreślamy, jak ważne jest posiadanie ważnego dowodu odbytego szkolenia i kompetencji, upewniając się tym samym, że każdy pracownik ma wiedzę i umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania powierzonych mu zadań. Obejmuje to zarówno protokoły bezpieczeństwa elektrycznego, w których tylko wykwalifikowani pracownicy obsługują instalacje elektryczne, jak i obsługę ciężkich maszyn budowlanych.
 • Zapobieganie upadkom: Rozumiejąc poważne ryzyko związane z pracami na wysokości, nasze środki zapobiegania upadkom są integralną częścią naszego łańcucha bezpieczeństwa. Wdrażamy kompleksowe protokoły i rozwiązania, w tym zarówno grupowe, jak i osobiste systemy zapobiegania upadkom, by zmniejszyć ryzyko upadków podczas prac budowlanych, konserwacyjnych lub porządkowych.
 • Raportowanie i odpowiedzialność: Ostatnie ogniwo ma za zadanie wspierać kulturę czujności i odpowiedzialności, w której członkowie zespołu są zachęcani do reagowania i zgłaszania niebezpiecznych warunków lub zachowań. Tworząc środowisko, w którym współpracownicy nie boją się zabierać głosu, znacząco zmniejszamy ilość incydentów wynikających z ludzkich błędów bądź zaniedbań.

Omówione ogniwa bezpieczeństwa są widoczne i wyeksponowane na wszystkich placach budowy. Towarzyszą im pomoce wizualne w wielu językach i symbole ułatwiające ich powszechne zrozumienie. Zostały również włączone w nasze standardowe plany organizacji placów budowy, zapewniając, że bezpieczeństwo jest nie tylko polityką, ale wartością głęboko zintegrowaną z naszą organizacją.       

Odprawa w miejscu pracy

Grupa Democo wprowadziła system odpraw na wszystkich naszych placach budowy. Celem tego systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa placu budowy i wydajności operacyjnej poprzez umożliwienie dokładnego śledzenia w czasie rzeczywistym wszystkich osób wchodzących i opuszczających nasze place budów, tym samym zapewniając, że wstęp na plac budowy mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Tego typu system identyfikatorów umożliwia kierownikom budowy uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o tym, kto jest kiedy obecny na placu budowy, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zapewniania bezpiecznego środowiska pracy.

Wprowadzamy również testy systemów z rozpoznawaniem twarzy. Ta technologia uniemożliwia przekazywanie sobie identyfikatorów dostępu, bezpośrednio reagując i zmniejszając ryzyko prób nieuprawnionego wejścia na plac budowy. Jest to szczególnie ważne w kontekście zarządzania dostępem dla podwykonawców i zapewniania zgodności z naszymi zasadami dla podwykonawców. System został zaprojektowany z myślą o ochronie prywatności i danych osobowych – zdjęcia twarzy i dane osobowe są przechowywane oddzielnie, by chronić prywatność pracownika.

Aplikacja bezpieczeństwa

Nasza aplikacja bezpieczeństwa to kluczowy komponent naszej infrastruktury bezpieczeństwa – instalujemy ją na smartfonach naszych pracowników. Aplikacja umożliwia im łatwe dokumentowanie i zgłaszanie wszelkich stwierdzonych naruszeń wytycznych dot. bezpieczeństwa. Używając aplikacji, pracownicy mogą zrobić zdjęcie potencjalnego złamania zasad bezpieczeństwa i błyskawicznie przesłać je do służb prewencyjnych i kierownika placu budowy w celu podjęcia dalszych działań. Jej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika projekt znacząco przyczynia się do jej skuteczności w promowaniu bezpiecznego środowiska pracy. 

Każdy raport jest systematycznie rejestrowany i opatrywany niepowtarzalnym numerem śledzenia sprawy, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie pozostaje bez reakcji. Co ważne, osoba przesyłająca raport otrzymuje informację zwrotną odnośnie jego przetwarzania, co wzmacnia kulturę przejrzystości i odpowiedzialności. Aplikacja umożliwia także naukę w czasie rzeczywistym na temat protokołów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk, dając natychmiastową i cenną informację zwrotną, co pomaga krzewić świadomość bezpieczeństwa i chęć ciągłego doskonalenia się.

Dział prewencji i ochrony

Doradcy ds. prewencji z wewnętrznego działu prewencji i ochrony mają następujące zadania w ramach naszego dynamicznego systemu zarządzania ryzykiem:

 • Przeprowadzanie analiz ryzyka (identyfikacja zagrożeń, wyniki i środki)
 • Doradzanie i formułowanie propozycji do ogólnego planu prewencji i rocznego planu działania
 • Badanie czynników wpływających na występowanie wypadków lub incydentów
 • Pomoc w dochodzeniach po przygotowaniu raportów o incydentach
 • Analiza przyczyn chorób zawodowych
 • Analiza przyczyn zagrożeń psychospołecznych w pracy
 • Badanie fizycznych i psychicznych obciążeń w pracy
 • Doradzanie w kwestii organizacji miejsca pracy, stanowisk pracy, czynników środowiskowych oraz środków fizycznych, chemicznych, rakotwórczych i biologicznych, sprzętu roboczego i indywidualnego
 • Doradzanie w sprawie higieny w miejscu pracy, kuchniach, stołówkach, przebieralniach, sanitariatach, strefach pracy i wypoczynku i innych specjalnych miejscach dla pracowników
Zarządzanie ryzykiem

Każdy projekt podlega analizie zarządzania ryzykiem, która uwzględnia kwestie dotyczące ESG, jak i elementy budowlane oraz czynniki finansowe. Za wytyczne stosujemy tutaj normy ISO. Nasi doradcy ds. prewencji są odpowiedzialni za ich stosowanie i wdrażanie we współpracy z zespołami projektowymi i innymi służbami.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych budynków, placów budowy, materiałów i dane naszych pracowników oraz interesariuszy jest najważniejsze dla Grupy Democo, jej pracowników i interesariuszy. Nasza firma ochroniarska, AEW Security, odgrywa tu kluczową rolę będąc częścią naszej grupy i jednym z naszych regularnych partnerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych budynków i placów budowy. Nasze place budowy są zawsze ogrodzone, z obrotową bramką, na której przy pomocy systemu CIAW rejestrujemy wszystkie obecne osoby oraz stosujemy system identyfikatorów. Nasze biura są dostępne tylko dla osób z identyfikatorami pracowniczymi lub przychodzących w towarzystwie pracownika.

Nadrzędny dział IT zajmuje się bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem danych i wdrażaniem wytycznych RODO we wszystkich naszych firmach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Prywatność i ochrona”.

Zdrowie

Przełożeni powinni być obowiązkowo informowani o wszelkich niezdrowych sytuacjach w pracy, by mogli na nie natychmiast zareagować. Postrzegamy jednak zdrowie pracownika w szerszym kontekście dobrostanu w pracy. Nasz dział HR zapewnił właściwe środki i wytyczne dla wszystkich naszych firm. Raporty można zawsze składać wewnętrznie do przełożonego lub działu HR lub zewnętrznie za pośrednictwem poufnego doradcy z IDEWE. Poruszane są następujące tematy:

Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Środki i świadomość dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia fizycznego
 • Badanie lekarskie
 • Szkolenie z pierwszej pomocy, przeciwpożarowe i ewakuacyjne
 • DemoGo: kalendarz z szeroką gamą inicjatyw sportowych
 • Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
 • Koszyki z owocami w miejscu pracy
 • Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa
Higiena
 • Biura: czystość środowiska pracy / stołówek / sanitariatów
 • Place budowy: czystość środowiska pracy / stołówek / sanitariatów
 • Dostępność środków dezynfekujących lub antybakteryjnych żeli do rąk
Kwestie psychospołeczne
 • Współczesne i dobrze wyposażone biura (biuro i biuro budowy)
 • Zarządzanie obciążeniem pracą poprzez zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym, z możliwością pracy z domu, polityką dotyczącą nadgodzin i polityką dotyczącą e-maili otrzymywanych po godzinach pracy
 • Współfinansowanie doradztwa psychologicznego dla pracowników Grupy Democo
 • Warsztaty na temat dobrostanu (zapobieganie wypaleniu zawodowemu, panowanie nad stresem, odporność psychiczna, witalność, itd.)
 • Ankiety na temat dobrostanu psychospołecznego
 • Polityka i procedury dotyczące znęcania się, przemocy i molestowania seksualnego w pracy 
Ergonomia
 • Współczesne i dobrze wyposażone biura (biuro i biuro budowy)
 • Modernizacja miejsca pracy
 • Ergonomiczne fotele biurowe i regulowane biurka
 • Szkolenie z ergonomii w biurze i miejscu pracy
 • Dni bezpieczeństwa
Środowisko

W Grupie Democo stale badamy wpływ naszych działań na środowisko i nim zarządzamy, by zapewnić zrównoważoną działalność i zapobiegać szkodliwemu wpływowi na środowisko. Współpracujemy z naszymi partnerami, by zwiększać zrozumienie kwestii środowiskowych i krzewić dobre praktyki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Zasady zrównoważonego rozwoju”.

W celu standaryzacji naszej polityki środowiskowej i terminowego zgłaszania wszelkiego wpływu na środowisko, Grupa Democo pracuje z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, który obejmuje następujące kwestie:

 • Polityka środowiskowa
 • Planowanie, w tym analiza zagrożenia środowiskowego i plany środowiskowe
 • Wdrażanie i realizacja
 • Monitorowanie i działania naprawcze
 • Przegląd

Oprócz zdrowia i bezpieczeństwa, inne kwestie środowiskowe obejmuje również certyfikowana lista kontrolna SCC (Safety, Health and Environment Checklist Contractors).