Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Polityka ta została ustanowiona, by pracownicy i osoby trzecie mogły zgłaszać (podejrzewane) poważne uchybienia i/lub nieprawidłowości. Wyjaśniamy tutaj cel powstania tej polityki, do kogo się odnosi, jakiego rodzaju zgłoszenia można przesyłać, jak należy to czynić i jakie są środki ochrony dla osoby zgłaszającej i objętej dochodzeniem.

Cel

Polityka została ustanowiona, by pracownicy i osoby trzecie mogły zgłaszać (podejrzewane) poważne uchybienia i/lub nieprawidłowości. W ten sposób Grupa Democo krzewi kulturę otwartości i odpowiedzialności. Grupa Democo oczekuje, że wszyscy pracownicy będą się zachowywać zgodnie z naszymi najważniejszymi wartościami i politykami oraz że będą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza polityka opisuje sposób, w jaki pracownicy i osoby trzecie mogą poufnie wyrazić swoje obawy, nie obawiając się o konsekwencje.

Zakres

Polityka dotyczy wszystkich pracowników związanych z Grupą Democo umową o pracę lub świadczenie usług oraz wszystkich możliwych osób trzecich będących w relacji z Grupą Democo NV, w tym jej bieżącymi i przyszłymi jednostkami biznesowymi z zakresu budownictwa, instalacji technicznych i projektów deweloperskich. Firmy należące obecnie do Grupy Democo to: Democo NV, Democo Group NV, CIRIL NV, Deholi NV, Vandenbriele NV, AEW NV, AEW Security BV, AEW Green BVBA, Debuild BV, Daeninck & Deweerdt BVBA oraz Demtec Services NV.

Niewłaściwe zachowanie lub nieprawidłowości

Niniejsza polityka rozróżnia uczciwość społeczną i biznesową. Uczciwość społeczna dotyczy niepożądanych zachowań, zaś biznesowa – między innymi – informacji poufnych, materiałów i dóbr, bezpieczeństwa, środowiska, zdrowia oraz kontaktów z klientami i dostawcami. Zgłoszenia dotyczące naruszenia uczciwości społecznej najlepiej przesyłać zgodnie z polityką niepożądanych zachowań w pracy. Zgłoszenia dotyczące naruszenia (domniemanego) uczciwości biznesowej można kierować do specjalisty ds. uczciwości.

Zgłaszanie naruszeń

Zgłoszenia dotyczące (domniemanego) naruszenia uczciwości biznesowej można kierować do specjalisty ds. uczciwości drogą e-mailową, listowną, telefoniczną lub przez platformę internetową IntegrityLog. Platforma internetowa jest dostępna całodobowo i można z niej skorzystać anonimowo. Anonimowe zgłoszenia muszą zawierać wystarczającą ilość szczegółów, by można je było rozpatrzyć. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia na przykład do Federalnego Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacjach, gdy na zgłoszenie wewnętrzne nie otrzymano odpowiedzi lub gdy istnieje wyraźne zagrożenie lub niebezpieczeństwo dla interesu publicznego. Dowody, dokumenty, referencje, zdjęcia lub inne istotne informacje zawsze pomogą skuteczniej rozpatrzyć zgłoszenie.

Specjalista ds. uczciwości (Integrity Officer): 
Imię i nazwisko: Sarah Van Heghe
E-mail: integrityofficer@democogroup.com
Telefon: +32 11 22 45 26 lub +32 498 49 55 36
Adres: Herkenrodesingel 4b, 3500 HASSELT, Belgia

IntegrityLog:
https://democogroup.integrity.complylog.com 

Federalny Rzecznik Praw Obywatelskich (Federal Ombudsman): 
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Adres: Leuvenseweg 48/6, 1000 BRUKSELA, Belgia
Strona internetowa: https://www.federaalombudsman.be
Telefon: +32 (0) 800 99 961

Środki bezpieczeństwa dla osoby zgłaszającej

Zgłoszenia są traktowane w sposób poufny, a informacje są udostępniane na zasadzie ograniczonego dostępu. Wszystkie dane osobowe są używane wyłącznie zgodnie z polityką RODO Grupy Democo. Grupa Democo zachęca do zgłaszania potencjalnych niewłaściwych zachowań lub nieprawidłowości bez ryzyka przykrych konsekwencji dla osoby zgłaszającej. Działania odwetowe są uznawane za poważne naruszenie polityki.

Środki bezpieczeństwa dla osoby objętej dochodzeniem

Osoba objęta dochodzeniem również ma prawo do ochrony i jest powiadamiana o problemie w rozsądnym terminie, chyba że mogłoby to zaszkodzić dochodzeniu. Informacje są traktowane w sposób poufny i udostępniane ograniczonej liczbie osób na ścisłej zasadzie ograniczonego dostępu. Osoba objęta dochodzeniem ma prawo udzielenia odpowiedzi na zarzuty i może się odwołać od niekorzystnych dla niej wyników dochodzenia bądź decyzji.

Nadużywanie prawa do zgłaszania naruszeń

Grupa Democo zakłada, że zgłoszenia są dokonywane w dobrej wierze. Nie będziemy podejmować żadnych działań wobec osób, które działały w dobrej wierze w przypadku zgłoszeń bezpodstawnych. Jednakże umyślnie fałszywe zgłoszenia będą odpowiednio sankcjonowane i mogą skutkować zwolnieniem z pracy w trybie pilnym oraz pociągnięciem do odpowiedzialności za doznane szkody.

Zgłaszanie (podejrzewanych) zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem jest bardzo ważne dla uczciwości i reputacji Grupy Democo i jest częścią kultury otwartości i odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania wszelkich zmartwień lub obaw przy pomocy dostępnych kanałów. Zobowiązujemy się do poważnego i uważnego ich rozpatrywania z zachowaniem zasad poufności. Razem możemy zapewnić bezpieczne i etyczne środowisko pracy dla naszych pracowników i osób trzecich. 

W razie jakichkolwiek pytań na temat tej polityki lub chęci otrzymania jej pełnego tekstu, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. uczciwości (Integrity Officer): integrityofficer@democogroup.com