Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Grupa Democo określiła zestaw silnych, zrównoważonych wartości, które wdrażamy w naszej działalności. Stawiając zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu, pomożemy poprawiać stan naturalnych ekosystemów i odnawiać je oraz zmniejszymy wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne. Nasze wysiłki skupiają się na trzech filarach: wartości wewnętrznej, odpowiedzialności i cyrkularności. Przyglądamy się temu, jak możemy dostosować nasze działania, by chronić nasze społeczeństwo i samą planetę, biorąc pod uwagę ograniczoną naturę surowców oraz wpływ CO2 wynikający z naszej działalności produkcyjnej. Opieramy się na europejskich celach zrównoważonego rozwoju i skupiamy się na tych obszarach, w których możemy wywierać największy wpływ. Stale pracujemy nad tymi strategicznymi obszarami i doskonalimy je.

Wartość wewnętrzna

Branża budowlana odgrywa bardzo ważną społeczną rolę polegającą na zapewnianiu miejsc do życia, pracy i odpoczynku. Jednak jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ta branża ma znaczący wpływ na wykorzystywanie zasobów naturalnych, wytwarzanie odpadów i zużycie energii. Właśnie dlatego  musimy włączyć do naszych działań długofalowe zrównoważone podejście. Nasze firmy nie chcą się przyczyniać do tworzenia planety, na której powoli nie będzie dało się żyć. Chcemy brać aktywny udział i wnosić swój wkład, a nie stać z boku.

Oferowane przez nasze firmy działania, produkty i usługi mają zrównoważoną wewnętrzną wartość. Dzięki naszej ambicji bycia neutralnymi dla klimatu i samowystarczalnymi, budujemy wywierając minimalny wpływ, zgodnie z wysokimi normami; odnawiamy i remontujemy przestarzałe i zanieczyszczające środowisko budynki, by spełniały aktualne normy; instalujemy energooszczędne, innowacyjne i zrównoważone systemy kontroli energii i klimatu; aktywnie angażujemy się w rozwój miast, by były bardziej zrównoważone i przyjazne dla mieszkańców, zapewniając więcej zieleni i różnorodności miejskiej. 

Każda z naszych firm analizuje konsekwencje  swoich działań dla zrównoważonego rozwoju, wprowadza stale poprawki i rozwija nowe usługi dostosowane do problemów wiążących się ze zrównoważonym rozwojem. Odgrywają również niezwykle ważną rolę w doradzaniu klientom w kwestii najbardziej ekologicznych rozwiązań dla ich problemów. Firma Ciril opracowała wizję rozwoju Future Fit dla miast, Democo uruchomiła Democo Green Desk, aby usprawnić swoje wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju i pracuje nad samowystarczalnymi placami budowy; nasze firmy świadczące usługi techniczne połączyły swoje zasoby w „The Energy Circle” z ambicją przyspieszenia transformacji energetycznej Belgii poprzez uczynienie dużych, energochłonnych budynków bardziej zrównoważonymi. Firma Deholi koncentruje się na całkowitej renowacji przestarzałych budynków i dużych biur.

Odpowiedzialność

W ramach naszych działań bierzemy także odpowiedzialność za zmniejszenie naszych emisji i wpływu na środowisko. Obejmuje to wprowadzenie systemu zarządzania zgodnie z narzędziem CO2 Performance Ladder, uczynienie naszych maszyn bardziej zrównoważonymi, elektryfikację floty pojazdów, zrównoważone dojazdy do pracy itd.

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy silniejsi, gdy działamy jako zespół, w którym każdy gracz zna swoje obowiązki i traktuje je poważnie. Regularnie informujemy wszystkich naszych interesariuszy i pracowników o postępach w realizacji naszych celów i konkretnych kroków podejmowanych w każdym obszarze naszej działalności. Co więcej, jako poważni gracze w branży wierzymy, że możemy wprowadzić pozytywne zmiany – zarówno w naszych własnych projektach, jak i tych realizowanych przez naszych partnerów i konkurentów. Dlatego też grupa Democo angażuje się w badania i oceny oraz przekłada tę wiedzę w innowacyjne projekty pilotażowe, które mogą być inspiracją dla innych.

Cyrkularność

By zmniejszyć nasz wpływ na zużycie surowców naturalnych i produkcję odpadów, jako jeden z naszych strategicznych punktów centralnych wprowadziliśmy cyrkularność, stawiając sobie za cel przetwarzanie i odzyskiwanie jak największej ilości materiałów w cyklu życia budynków. Zasady budownictwa i projektowania cyrkularnego proponują wytyczne dla  kształtowania i poprawy interesów ludzi, natury i gospodarki będących w zgodzie ze sobą. Obejmują one decyzje dotyczące całego cyklu życia budynku (produkcji, użytkowania i wycofania z eksploatacji), od projektu po rozbiórkę.

Wszystkie nasze firmy odgrywają  w tym cyklu jedną lub więcej ról, sprawdzając skąd pochodzą materiały, jak je zastosowano i wykorzystano oraz jakie opcje są dostępne później. Gdzie to tylko możliwe, w naszych projektach używamy materiałów pozyskanych z obiegu zamkniętego. Dzisiaj całkowicie zamknięty cykl bez odpadów jest nadal bardzo ambitnym, ale jasnym celem. 

Ambicje SDG

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w kształtowanie zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa, nasza grupa rozumie swoją przełomową rolę w tworzeniu budynków i infrastruktury, które wykraczają poza zwykłe przestrzenie fizyczne, by znacząco sprzyjać dobremu samopoczuciu ludzi i zdrowiu planety. Zdecydowaliśmy się aktywnie przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych, by podkreślić nasze zaangażowanie w tę kwestię. Cele te, ustanowione w 2015 r. jako globalny plan na rzecz osiągnięcia bardziej zrównoważonej przyszłości do roku 2030, obejmują krytyczne obszary, jak działania na rzecz klimatu, równość płci, ochrona przyrody i prawa człowieka. W 2023 r. rozpoczęliśmy strategiczną ocenę obejmującą nasze firmy, by określić konkretne cele SDG, na które możemy wywrzeć największy wpływ. Nasza uwaga skupia się na takich tematach, jak „Zrównoważone miasta i społeczności”, „Działania na rzecz klimatu”, „Odpowiedzialne zużycie energii i produkcja” oraz „Godna praca i wzrost ekonomiczny” – to obszary, w których staramy się być bardziej aktywni i się wyróżniać. Rozszerzamy również nasze wysiłki na nasze firmy i łańcuch dostaw w zakresie takich kwestii, jak równość, edukacja, warunki pracy, bezpieczeństwo i energia.

W każdej z naszych firm, z Grupą Democo włącznie, ustaliliśmy i wprowadziliśmy działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych skutków naszej działalności na środowisko i społeczeństwo. Obejmuje to inwestowanie w zrównoważone materiały i technologie budowlane, ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Co więcej, zależy nam na stworzeniu lepszej współpracy ze społecznościami, w tym z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi firmami, inwestując w projekty rozwoju lokalnego i współpracując nad tworzeniem miejsc pracy i wzmacnianiem lokalnej gospodarki. Naszą ambicją jest inspirowanie i przewodzenie w zakresie budownictwa i projektowania zrównoważonego, i wywieranie w ten sposób pozytywnego wpływu na ludzi i społeczeństwo. Poprzez te przedsięwzięcia staramy się nie tylko realizować nasze ambicje dotyczące celów SDG, ale je przekraczać, demonstrując nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość.