ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Bij Democo Group erkennen we het belang van het betrekken van beleidsmakers en belanghebbenden om publiek beleid te helpen vormgeven en bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige samenleving. We erkennen ook dat de manier waarop we met beleidsmakers omgaan een aanzienlijke impact kan hebben op de vooruitgang en eerlijkheid van de samenleving. Daarom hebben we een lobbybeleid opgezet als framework voor onze interacties met beleidsmakers en stakeholders.

Beleidsverklaring

Democo Group zal niet proberen om het publieke beleid of de publieke opinie te beïnvloeden op manieren die de vooruitgang of eerlijkheid van de samenleving kunnen ondermijnen. We zullen geen specifieke standpunten of beleidsmaatregelen ondersteunen die in strijd zijn met onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit beleid is van toepassing in alle regio's en op alle afdelingen en personen binnen het bedrijf die de mogelijkheid hebben om direct invloed uit te oefenen op mensen of om geldelijke en niet-geldelijke bijdragen te leveren aan derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het omgaan met beleidsmakers op alle overheidsniveaus, deelname aan sectorverenigingen en het ondersteunen of financieren van derdenorganisaties die dergelijke lobby- of belangenactiviteiten uitvoeren.

Verantwoordelijkheden

Alle werknemers en aannemers van Democo Group die namens het bedrijf lobbyen of de belangen van Democo Group behartigen, moeten zich aan dit beleid houden. De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de naleving van dit beleid ligt bij het senior managementteam, dat ervoor zal zorgen dat alle werknemers en aannemers op de hoogte zijn van dit beleid en de daarin opgenomen vereisten.

Openbaarmakingsvereisten

Voor elke bijdrage die aan derde partijen wordt geleverd, moeten de volgende gegevens worden bekendgemaakt: 

  • Naam/namen van de ontvanger(s)
  • Bedrag van de bijdrage
  • Datum van de bijdrage
  • Een samenvatting van eventuele zorgen die het bedrijf heeft geuit bij de ontvanger
Controleprocessen

Democo Group heeft controleprocessen voor bijdragen geïmplementeerd om te zorgen dat deze voldoen aan het lobbybeleid. Dit omvat ervoor zorgen dat het bedrijf zelf geen lobbyactiviteiten verricht in strijd met het beleid, het uitvoeren van gepaste due diligence voordat bijdragen worden gedaan aan derden, regelmatige evalutatie van het eigen lobbywerk en dat van anderen voor het bedrijf en duidelijke richtlijnen over welke acties ondernomen moeten worden indien activiteiten in conflict komen met het beleid. 

Elke werknemer of aannemer die dit beleid of de controleprocessen voor bijdragen schendt, kan disciplinaire maatregelen krijgen, tot en met beëindiging van het dienstverband of het contract. Het bedrijf kan ook juridische stappen ondernemen tegen elke persoon of organisatie die handelt in strijd met dit beleid.