ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Het succes van Democo Group wordt bepaald door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. Democo Group hanteert hiertoe een menselijke, informele bedrijfscultuur en een bedrijfsvoering met korte lijnen. We creëren alle voorwaarden om medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen ten bate van hun eigen persoonlijke ontwikkeling, het bedrijf en onze opdrachtgevers.

Non-discriminatiebeleid

Democo Group en haar medewerkers onthouden zich van discriminatie in welke zin dan ook. We creëren een werkplek waar iedereen gewaardeerd en gerespec­teerd wordt, die divers en open is voor medewerkers los van afkomst of cultuur en waar professionele gen­dergelijkheid gewaarborgd is. 

Via haar diversiteitsbeleid met bijhorende doelen han­teert Democo Group gelijke behandeling op het vlak van toegang tot tewerkstelling, opleiding, promotie en arbeidsvoorwaarden. Elke medewerker heeft recht op een veilige, eerlijke en evenwichtige werkplek, met professionele en persoonlijke groeikansen en erken­ning voor diens prestaties ongeacht gender, etnische groepering, geloofsovertuiging, sociale achtergrond, geaardheid, opleidingsniveau, fysieke kenmerken of beperkingen.

Inclusiviteit

Democo Group wil dat iedereen de kans krijgt om te werken en hun talenten en vaardigheden te ontplooien. We creëren daarom werkplekken die toegankelijk en aangepast zijn voor mensen met beperkingen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan het werkproces. Dit doen we bijvoorbeeld door aanpassingen op maat, hulpmiddelen en ondersteuning door gespecialiseerde partners. We geloven dat inclusiviteit op de werkvloer bijdraagt tot een diversere werkomgeving en een positiever werkklimaat voor iedereen. Zowel Democo als Deholi werden in 2022 erkend als “Inclusieve Onderneming” voor hun inspan­ningen hier rond.

Mensenrechten

Democo Group is internationaal actief. Als onderneming doen we alles om de internationaal erkende mensenrechten te ondersteunen en te respecteren. Hiertoe baseren we ons op de instellingen en organen binnen de Verenigde Naties die de mensenrechten bevorderen en beschermen, zoals de Algemene Vergadering, de Mensenrechtenraad, de Verdragsorganen, en het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR).

Wij willen nooit betrokken zijn bij omstandigheden die de waardigheid van de mens aantasten. Democo Group erkent de relevante normen en grondbeginselen zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Democo Group respecteert de gastlanden waarin wij actief zijn, maar tolereert op geen enkele wijze corruptie of mensenrechtenschending.  

Nultolerantie intimidatie

Democo Group tolereert geen enkele vorm van fysieke, psychische, mondelinge of seksuele intimidatie. Democo Group besteedt ook veel aandacht aan het geestelijk welzijn en aan stresssignalen binnen het team. Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag worden beschouwd als psychosociale risico’s die moeten worden opgevolgd, voorkomen en tot elke prijs veroordeeld. Medewerkers die worstelen met psychosociale problemen kunnen bij hun HR-Business Partner of de externe vertrouwenspersoon (IDEWE) terecht voor eerste opvang en verdere doorverwijzing. Informatie over dit programma wordt aan elke nieuwkomer gegeven en is opgenomen in het arbeidsreglement.

Great Place To Work®

Gezien het belang van tevreden en geëngageerde medewerkers voor het succes van ons bedrijf, neemt Democo Group regelmatig deel aan de Great Place to Work®-enquête die wordt georganiseerd door Vlerick Business School. Deze enquête meet de tevredenheid en betrokkenheid van alle medewerkers, verzamelt feedback en bereidt een actieplan voor met nieuwe initiatieven. In dit proces heeft Democo Group al twee keer een plek in de top 5 van de ranglijst van Great Place to Work®-bedrijven behaald. Al onze bedrijven werden gecertificeerd binnen "Great Place to Work" en "Best Workplaces" in 2019 en 2023. Onze meest recente score toonde een Trust Index van 84%.