ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

 

 
Aanspreken op gedrag

Of gedrag al dan niet toelaatbaar is, is soms heel duidelijk, maar soms ook minder. Door elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag volgens de normen die worden nagestreefd, wordt meer openheid en uiteindelijk gewenst gedrag gestimuleerd. Enkele voorbeelden betreffen het dragen van veiligheidskleding en het scheiden van afval op bouwplaatsen. Het doorbreken van dit dilemma vergt duidelijkheid over wat wel en niet toelaatbaar is.

Verspreiding en naleving ESG-beleid

De naleving van het ESG-beleid is een essentieel onderdeel van het succes van Democo Group. Het management van ieder van onze bedrijven ziet erop toe dat al onze medewerkers deze regels kennen, vertrouwd geraken met de werking en aandacht besteden aan de naleving ervan. Dit is een dagelijkse verantwoordelijkheid voor de directies van ieder bedrijf. Zij controleren dat het ESG-beleid binnen hun bedrijf wordt toegepast, indien noodzakelijk aangevuld met richtlijnen afgestemd op specifieke omstandigheden.

Daarnaast zijn alle leden van het management, aandeelhouders en de leden van de Raad van bestuur niet alleen zelf gehouden tot het naleven van dit ESG-beleid, ze hebben ook een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hierin. 

Rapporteren

Binnen de Democo Group is een Compliance Officer aangesteld als centraal aanspreekpunt en meldpunt van integriteitskwesties. Anonimiteit van meldingen is geborgd en de Compliance Officer bekijkt per melding de benodigde acties gezien de aard van de kwestie en de reglementen die daarbij gelden. Er zijn maatrege­len getroffen om iedere medewerker in staat te stellen vertrouwelijk te rapporteren. Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van overtreding van het ESG-beleid, dienen ze dit te melden aan de Compliance Officer. Ook uitlokking tot overtreding moet gemeld worden. Melding & rapportering kan via het emailadres: compliance@democogroup.com

Procedure inbreuken

Per geval wordt eerst gekeken naar de ernst van de feiten. Daarna wordt zo nodig direct geanticipeerd via het sanctiebeleid en worden direct betrokkenen zoals klanten of opdrachtgevers geïnformeerd. Vervolgens wordt, indien nodig, een forensisch onderzoek gestart. Op basis van die onderzoeken wordt een aanpak geformuleerd om nadere stappen tot uitbanning van de kwestie te realiseren. Alle meldingen worden met betrokkenen vanuit het management en de Raad van bestuur besproken en genomen maatregelen worden achteraf geëvalueerd.

Sancties

Het ESG-beleid is geen vrijblijvende zaak. Bij overtreding zal tot arbeidsvoorwaardelijke of contractuele sancties worden overgegaan.