ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Democo Group handelt vanuit een (mede)verantwoordelijk voor medewerkers, opdrachtgevers, ketenpartners en de samenleving waarin we bouwen. We voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. We respecteren de rechtmatige belangen van diegenen waarmee we betrekkingen onderhouden. Democo Group streeft er als groep van ondernemingen naar haar verantwoordelijkheden na te komen ten opzichte van de maatschappelijke omgeving waarin zij actief is.

Medewerkers
Arbeidsomstandigheden

Democo Group zet in op een inclusieve werkomgeving zoals ook omschreven in het onderdeel “Respect en betrokkenheid”, waarin mensen met vertrouwen en respect samenwerken en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en reputatie van de onderneming. Wij willen veilige, aangename en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. We zorgen voor concurrerende voorwaarden, waarbij gelijke kansen centraal staan en er ruimte wordt gemaakt voor de persoonlijke groei van onze medewerkers en het benutten van ieders capaciteiten. We stimuleren een goede communicatie binnen onze teams door middel van informatie- en overlegprocedures.

Sociaal beleid

Democo Group hanteert een rechtvaardig sociaal beleid. Medewerkers worden concurrentieel betaald in overeenstemming met hun opleidingsniveau, ervaring & verantwoordelijkheden, bepaald via een transparant loonbeleid. Ons loonbeleid is neutraal en garandeert een eerlijke behandeling op basis van objectieve criteria los van gender.

Work-life balance

Democo Group is ervan overtuigd dat evenwicht tussen werk- en privéleven een sleutelfactor is voor engagement, met focus op zowel autonomie als flexibiliteit in het werk. We creëerden een thuiswerkbeleid voor alle mogelijke functies om de kans te bieden een evenwicht te vinden in tijd en ruimte. Medewerkers kunnen zo het comfort verbeteren op vlak van mobiliteit en evenwicht tussen werk en privéleven. Alle werkplekken zijn hiertoe uitgerust en medewerkers kregen de nodige opleiding en ondersteuning.

Ketenpartners

Democo Group hanteert objectieve en zorgvuldige afwegingen bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met ketenpartners, inclusief toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners. Samenwerking met Democo Group vereist dat zulke ketenpartners zich houden aan de wetten en regels in alle landen waar zij actief zijn. Ketenpartners moeten zich ook in overeenstemming met de mensenrechtenorganisaties van de Verenigde Naties gedragen en deze codes respecteren. 

Democo Group ziet een samenwerking nooit als een eenmalig feit, maar als een basis voor verdere samenwerking over langere termijn en alle partners als vaste, evenwaardige partners in het bouwgebeuren met dezelfde passie, respect en gedrevenheid.

Aankoopbeleid

Onze aankopers kiezen ketenpartners die dezelfde waarden uitdragen als Democo Group en dit in een open en professionele samenwerkingssfeer met een correcte en concurrentiële prijszetting, rekening houdend met menselijke en ecologische aspecten. Daarom baseren we onze aankoopbeslissingen op objectieve criteria als:

  • Kwaliteit
  • Prijs 
  • Timing
  • Service
  • Reputatie (integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen qua veiligheid en op menselijk vlak) 
  • Ecologische voetafdruk (type materialen, verwerking, geografische afstand)
  • Langetermijnvisie in functie van wederkerende samenwerking
Integriteit en eerlijkheid

Aangezien integriteit één van de basiswaarden van Democo Group is, dienen ketenpartners akkoord te gaan met alle principes van eerlijkheid en integriteit als basis van een langdurige vertrouwensrelatie met Democo Group. Dit houdt ook in dat deze partners zich houden aan de wetten en regels rond eerlijke concurrentie en voorkoming van corruptie, afpersing of witwassen. Zakelijke relaties moeten steeds een evenwichtig, vrijwillig en ethisch karakter hebben.

Milieu

Democo Group engageert zich om aankopen zoveel als mogelijk af te stemmen met de nodige aandacht voor het milieu, zowel wat betreft productiemethodes van bouwmaterialen als de geografische ligging van ketenpartners t.o.v. onze werven of werkplaatsen. Normen en wetten rond milieubehoud en biodiversiteit dienen steeds gerespecteerd te worden door ketenpartners. Bovendien staat Democo Group binnen samenwerkingen steeds open voor nieuwe initiatieven die gunstig zijn voor het milieu.

Gezondheid & veiligheid

In het kader van de uitvoering van het toegekende aankoopcontract dienen ketenpartners een veilige werkomgeving te garanderen voor alle werknemers en mogelijke onderaannemers. Er moeten proactieve maatregelen genomen worden door de ketenpartner om de gezondheids- en veiligheidscondities te waarborgen en te verbeteren.

Cascadelimiet

We beperken actief het aantal onderaannemers tot drie niveaus in al onze projecten. We hebben dit beleid ingevoerd om de complexiteit die gepaard gaat de cascadering van onderaannemers te verminderen, waarbij we erkennen dat dit kan leiden tot verwatering in verantwoordelijkheid en toezicht. Deze strikte aanpak wordt ondersteund door onze investeringen in geautomatiseerde systemen, die onze capaciteit verhogen om afwijkingen van onze richtlijnen snel op te sporen en aan te pakken. Ons doel is om de vorming van ingewikkelde piramidestructuren te voorkomen en te zorgen dat de eerste laag van onderaanneming uitgebreid is, met bedrijven die direct betrokken zijn bij hun specifieke expertisegebieden. Dankzij technologieën zoals het Check-in-at-work systeem kunnen we de omvang van de onderaannemingsketens realtime monitoren en steeds weten wie waar werkt.

Indien een onderaannemer meer lagen gebruikt dan wij acceptabel vinden, wordt hen gevraagd hun structuur te herorganiseren of aan te passen om in lijn te zijn met onze vereisten. Het niet naleven hiervan resulteert in de beëindiging van onze samenwerking. Dit beleid benadrukt onze vastberadenheid om de normen niet alleen binnen Democo Group te verhogen, maar ook bij alle entiteiten waarmee we samenwerken, om een voorbeeld te stellen voor een integere bouwsector.

Opdrachtgevers

Ook wat opdrachtgevers betreft hebben we onze verantwoordelijkheid: Democo Group nodigt potentiële opdrachtgevers uit dit ESG-beleid mee op te nemen in hun overweging voor samenwerking. We geloven dat duurzame samenwerking alleen mogelijkheid is indien beide partijen gelijkaardige waarden en normen onderschrijven. We streven daarbij naar duurzame producten en diensten en spelen in op de wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers. Het verwerven en uitvoeren van opdrachten gebeurt in een zuiver zakelijke verhouding, met heldere verdeling verantwoordelijkheden, risico’s en voorwaarden binnen de contracten.

Samenleving

Democo Group is een internationale bedrijvengroep die midden in de samenleving staat en maatschappelijke betrokkenheid als een belangrijk element ziet in haar bedrijfsvoering. We zijn ons bewust van onze impact en rol binnen de samenleving en het milieu. Hier wordt uitvoerig op ingegaan in het onderdeel “Environment”.

Minder Hinder

Op lokale schaal houdt Democo Group ook steeds rekening met hinder die de uitvoering van bouwprojecten kan veroorzaken voor buren en buurtbewoners. We gaan hier proactief mee om door tijdig in dialoog te treden met steden en bewoners zoals uitgewerkt in ons minder hinder-beleid dat focust op de vijf hinderpunten geluid, stof & modder, veiligheid, mobiliteit en communicatie.

Sponsoring

Democo Group werkt aan het bouwen van toegevoegde waarde, met een duurzame mentaliteit rond grondstoffen, ecosystemen en gemeenschappen. Dat doen we via onze hoofdactiviteiten, maar ook daarbuiten. Als groep van bedrijven hebben we niet alleen een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun families, maar ook naar de bredere maatschappij. In lijn met onze missie “Allen experts, samen sterker” verlenen we daarom ook steun aan externe organisaties en goede doelen die zich rechtstreeks inzetten voor mens, maatschappij en planeet. Via deze experts zetten we dit bredere engagement om in een sterke maatschappelijke impact.

We ondersteunen geselecteerde organisaties langdurig met diensten, inspanningen of middelen. Daarnaast is ook het engagement van onze werknemers belangrijk, zij zetten zich mee met ons in voor onze goede doelen.

We geven zichtbaarheid aan onze ondersteunde doelen onder het label “Valued by Democo Group”. Om de vele aanvragen die we hiervoor ontvangen gestroomlijnd te kunnen beantwoorden, is een sponsorbeleid opgesteld. Dit laat ons toe om sponsordossiers objectief te kunnen beoordelen en selecteren, aan de hand van vooropgestelde criteria.