"Onze duurzame ambitie gaat verder dan materiële keuzes en vooruitstrevende normen: we nemen onze volle verantwoordelijkheid in alles wat we doen, om steden menselijker, groener en aangenamer te maken.”


Pieter Vanhout, Managing Director Ciril

Actiegebieden

Future-fit

We geloven dat ons succes op de lange termijn gekoppeld is aan de waarde die we leveren aan de samenleving. Samen met Future-fit bouwt Ciril mee aan een maatschappij die ecologisch herstellend, sociaal rechtvaardig en economisch inclusief is. Daarnaast elimineren we zoveel mogelijk negatieve effecten die samenhangen met wat we kopen, maken en verkopen. Alle maatregelen samen zorgen dat bedrijven hier samenwerken als ‘force for good’.

 
 

Ook Ciril is vastbesloten hier onze rol te spelen: in de bouw- en ontwikkelingssector zijn de meeste gebouwen afhankelijk van activiteiten die een grote negatieve impact op het milieu hebben in de waardeketen. Bij de productie van traditionele bouwmaterialen worden grote hoeveelheden broeikasgassen uitgestoten, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Bovendien bestaan veel bouwmaterialen uit niet-hernieuwbare grondstoffen. Ciril gaat hier verandering in brengen.

Progress Report 2022

Onze rol

De bouwsector vervult een zeer noodzakelijke maatschappelijke rol in wonen, werken en ontspannen. Tegelijk heeft de sector een grote impact op grondstoffengebruik, afvalproductie en stroomverbruik.

Ciril werkt daarom binnen een set van duurzame actiegebieden, die we zowel in onze eigen werking als binnen onze activiteiten ontplooien. Onze inspanningen focussen we hier binnen 3 pijlers: actiegebieden, verantwoordelijkheid en circulariteit. Naast de intrinsiek positieve impact van onze projecten, zijn dit strategische leergebieden waar we voortdurend aan blijven werken om de impact van bouwactiviteiten op natuurlijke bronnen te verkleinen en natuurlijke ecosystemen te herstellen.

 

Bijna-energieneutraal

39% van de koolstofemissie wereldwijd is vandaag afkomstig van gebouwen, vooral door oudere gebouwen die slecht geïsoleerd zijn en fossiele brandstoffen verbruiken. De vernieuwing van het gebouwenbestand is dan ook erg belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming.

Bij Ciril ontwikkelen we nieuwbouw volgens de hoge BEN-normen. BEN of bijna-energieneutraal wil zeggen dat onze gebouwen zeer goed geïsoleerd zijn en minimaal energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warmte. De energie die nog nodig is, komt voornamelijk uit eigen groene energiebronnen dankzij zonnepanelen en warmtepompen.

 

Stadsdiversiteit

Net zoals bij biodiversiteit in de natuur, functioneert ook een stad het beste met diversiteit. Levendige plekken waar verschillende functies samenkomen zoals wonen, werken, ontspannen en winkelen – en waar jong en oud en verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Ciril doen we aan stadsontwikkeling met veelal gemengde projecten: we combineren appartementen, retail en kantoren binnen onze ontwikkelingen tot levendige plekken om te wonen met alle voorzieningen binnen handbereik. Met kleinere en grotere units maken we die projecten bovendien toegankelijk voor allerlei mensen. En door alles vlakbij te voorzien, kunnen bewoners veel vaker wandelen of fietsen, waardoor ook de auto vaker blijft staan.

 

Functioneel groen

In onze ontwikkelingen voorzien we altijd groene buitenruimte. Van terrassen tot tuinen, van groendaken tot heuse buurtparken: we vergroenen de stad met elk nieuw project. Dat maakt onze projecten niet alleen aangenamer voor zowel de bewoners als de buurt, maar zorgt er ook voor dat ze klimaatadaptief zijn.

Groenzones dragen bij aan het bioklimaat van de stad en zijn hittestressbestendig: ze zorgen voor verkoeling op warme dagen en verlagen de stadstemperatuur. Door slim aan te planten verhogen we daarnaast de biodiversiteit van insecten, bijen en vogels in de stad. Ook zetten we in op de maximale recuperatie van hemelwater via daken en wadi’s: groene buffers die zorgen voor een vertraagde infiltratie bij hevige regenval.

 

Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid begint al bij het plannen van een buurt: binnenstedelijke ontwikkelingen zorgen voor minder verre verplaatsingen, minder auto’s en meer voetgangers en fietsers. Dat verlaagt dan weer de impact van CO2 op steden en verbetert de luchtkwaliteit in onze woonwijken.

Met slimme voorzieningen zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk drempels zijn om te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Een vaste opbergplek voor je fiets is bij ons standaard! Voor verplaatsingen met de auto maken we steeds vaker gebruik van intelligente parkeersystemen (zoals rotatieparkeren) die noodzakelijke parkeerruimte maximaal en uiterst efficiënt inzetten. Op de parkeerruimte zijn er laadvoorzieningen en toegewijde plaatsen voor deelauto's - zo maken we het voor bewoners zo gemakkelijk mogelijk om ecologisch te rijden!

 

Verantwoordelijkheid

Positieve impact

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de vastgoedsector een positief verschil kunnen maken. We willen dan ook een voortrekkersrol spelen. Daarom zet Ciril in op onderzoek en evaluatie: kennis die we omzetten in innovatieve proeftuinprojecten, die ook andere spelers kunnen inspireren. We leren zelf ook graag bij van onze partners en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂ en duurzaamheid. Als sector kunnen we samen veel sneller groeien dan alleen.

 

Belgian Alliance for Climate Action

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. De gevolgen ervan hebben wereldwijd al dagelijks gevolgen voor samenlevingen. Wetenschappelijke voorspellingen waarschuwen ons dat de komende tien jaar cruciaal zijn: we moeten nu handelen.

Daarom is Ciril lid geworden van Belgian Alliance for Climate Action: een alliantie voor en door Belgische organisaties die hun klimaatambities serieus nemen door te kiezen voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Zo verbinden de leden zich ertoe hun activiteiten af te stemmen op de meest ambitieuze doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

 
 

The Shift

Ciril is lid van The Shift, een Belgische duurzaamheidscommunity die als platform diverse organisaties verenigt rond één gemeenschappelijk doel: actief werken aan een duurzamere economie en samenleving.

We doen dit samen rond de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties om de grootste uitdagingen van onze planeet, mensen en onze welvaart het hoofd te bieden. Samen met andere leden en partnerorganisaties bundelen we de krachten om hier invulling aan te geven en acties uit te werken.

 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Met het VCDO helpt VOKA ondernemingen om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. Het traject helpt Ciril een actieplan te implementeren met duurzame doelen op economisch, sociologisch en ecologisch vlak.

Het charter heeft internationale wortels: het is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ciril werkt aan de volgende aspecten, als kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid:

  • Duurzaam ondernemen proactief integreren in ons bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
  • Rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie
  • Extern communiceren over onze uitgevoerde acties

Op 15 september 2023 ontving Ciril het Laureaat-label van VDCO en werden we uitgeroepen tot SDG Pioneer. Lees er hier alles over!

 

CO₂-prestatieladder

De CO₂-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te reduceren. In 2022 behaalde Ciril het certificaat Niveau 3. We brachten daartoe onze voetafdruk in kaart en zetten binnen iedere tak van onze bedrijfsvoering in op rationeel energieverbruik, maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

Uit een grondige meting van al onze activiteiten, bleek dat we bij Democo Group jaarlijks 3500 ton CO₂ uitstoten, waarvan 43% afkomstig uit het wagenpark, 23% uit machines en stroomgroepen op werven, 16% uit elektriciteit, 12% uit verwarming en 6% uit afval. Dit willen we samen verlagen door in te zetten op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, zelfvoorzienende werven en meer circulariteit in onze projecten. Het is onze ambitie om in 2025 een absolute daling van 16% te zien in onze CO₂-uitstoot. Het einddoel is klimaatneutraliteit.

We werken actief aan reductie

Circulariteit

Uitdagingen

Onze industrie staat voor belangrijke uitdagingen op het gebied van de circulaire economie. Gebouwen zullen circulair moeten worden: aanpasbaar – veelzijdig, converteerbaar en uitbreidbaar, met ontwerpen die voorzien zijn op demonteerbaarheid zodat bouwmaterialen en componenten hun bruikbaarheid en waarde kunnen behouden. Dit zijn sectorbrede uitdagingen en we verbinden ons ertoe al het mogelijke te doen om ze aan te pakken.

 

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulariteit bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van ontwikkelen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een ontwikkeling, van bij het ontwerp tot de afbraak: waar komen materialen vandaan, hoe worden ze toegepast en gebruikt, en wat zijn daarna de mogelijkheden?

 

Productie

Ook voor de bouwshift sneden we bij Ciril al geen nieuwe gronden aan. We herontwikkelen en herbestemmen sites die reeds bebouwd zijn en geven ze een frisse start met nieuwe mogelijkheden: circulariteit zit op die manier mee in ons DNA.

We denken ook van bij het begin van een project na over de toekomstige invulling van ruimtes. Duurzaamheid zit immers ook in aanpassingsvermogen. Onze bouwstructuren zijn daarom zo ontworpen dat ze flexibel blijven, met materialen die kwalitatief, duurzaam en demonteerbaar zijn, zodat onze gebouwen en ruimtes in een volgend verhaal een nieuwe bestemming of andere invulling kunnen krijgen.

Niet lijmen maar vijzen

Ontwikkelen met flexibiliteit

“Kleine beslissingen in het ontwikkelingsproces maken een groot verschil voor toekomstige mogelijkheden. We houden van bij het ontwerpen en tijdens de bouwfase rekening met de demonteerbaarheid van de materialen. Verschillende technieken lijken nu hetzelfde resultaat te hebben, maar hebben een andere impact op de toekomst van het gebouw en de materialen.

Een paar voorbeelden: waar mogelijk lijmen we niet maar vijzen we. Binnenwanden kunnen later terug verwijderd worden voor een nieuwe invulling. We werken ook zo veel mogelijk met droge opbouw in plaats van chape. Zo kan iedere stap die wij vandaag nemen gemakkelijk terug worden gezet in een volgend bouwverhaal.”

Jan, projectontwikkelaar Ciril

Gebruiksfase

Door de specifieke focus van Ciril op binnenstedelijke ontwikkelingen met aandacht voor stadsdiversiteit, groen en duurzame mobiliteit, hebben onze projecten tijdens hun leven een minimale energie-impact op de planeet – en een positieve impact op de stad.

Tijdens de gebruiksfase kunnen onze bewoners genieten van een lagere energie-factuur en profiteren omwonenden veelal mee van extra groen en nieuwe voorzieningen vlakbij. Door in te zetten op kwalitatieve ontwikkelingen, zowel in ontwerp als in materialen en bouwkwaliteit, houden we de gebruiksfase zo lang mogelijk.

Levensverlengend onderhoud

Bouwen én onderhouden

“Samen met Ciril werken we momenteel onze onderhoudsservice verder uit. We merken dat er steeds meer vraag is na de afwerking van projecten naar onderhoud en herstelling met kennis van zaken.

Door een continue onderhoudsservice aan te bieden, vermijden we heel wat onnodige defecten en slijtage. Zowel de levenskwaliteit van de bewoners als de duurzaamheid van de installaties gaat erop vooruit. Wat niet stuk gaat, hoeft niet vervangen te worden.”

Patrick, technieker Demtec Services

End-of-life

Bouwmaterialen hebben een steeds sterkere impact op de bouwkost én op het milieu. Daarom werken we bij Ciril actief samen met onze architecten en aannemers om te zoeken naar oplossingen om materialen te recupereren, te hergebruiken, te herbestemmen of te recycleren.

Voor ieder project onderzoeken we de mogelijkheden van een specifieke locatie en kiezen vervolgens bewust voor nieuwbouw, renovatie, of een combinatie van beide. Bij afbraakwerken om iets nieuws op te bouwen, nemen we samen met de aannemer de tijd om te onderzoeken welke materialen en structuren we een nieuw leven kunnen geven. We slagen er op deze manier steeds vaker in om afbraakmateriaal tot grondstof te maken.

Bouwafval wordt bouwmateriaal

9.000 m² vloer en isolatie krijgt tweede leven

Op de Jules Bordetlaan in Evere vormt Ciril een oud kantorencomplex om tot een ecovriendelijk wooncomplex voor 80 gezinnen: ‘Le Jules’. Maar in plaats van het gebouw met de sloophamer neer te halen, recupereren we voorzichtig duizenden vierkante meters aan plafondtegels, wandisolatie, computervloeren en tapijttegels en tientallen verlichtingsarmaturen om ze te hergebruiken in nieuwe bouwprojecten.

Ook enkele tonnen hout, glas, gips, metalen, bekabeling en steenpuin worden zorgvuldig gesorteerd om er nieuw bouwmateriaal van te maken. Voor Le Jules zelf worden tientallen armaturengerecupereerd om 1.000 m² parking te verlichten. Alle materialen worden overigens opnieuw getest op sterkte en brandveiligheid alvorens ze worden hergebruikt!