ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

We leven strikte regels na op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoe¬ring van onze projecten. Zo zorgen we voor een goede en veilige werkplek. Democo Group ziet erop toe dat medewerkers alle regels die gelden ook effectief naleven. Elk van onze bedrijven heeft hiertoe beleidsverklaringen opgesteld rond Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.

Veiligheid

In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. Democo Group wil alles in het werk stellen om de veiligheid van onze mensen, onze ketenpartners, het publiek en onze projecten te waarborgen en verwacht van medewerkers dat zij hetzelfde doen. Elk ongeval is er immers één te veel. In de jaardoelstellingen 2023 wordt gewerkt aan actieve ketenverantwoordelijkheid en is de doelstelling geformuleerd om volledig ongevallenvrij (Fg=0) te zijn. Naast actieve controle op naleving en rapportering zetten we brede campagnes op rond veiligheidsbewustzijn en persoonlijke verantwoordelijkheid. Bouwbedrijf Democo won de Safety Award 2021 voor haar inspanningen rond veiligheid.

Democo Group staat erop dat onveilige werksituaties en arbeidsrisico’s verholpen worden en daartoe meteen gemeld aan de directe leidinggevende. Onze veiligheid wordt jaarlijks geëvalueerd, zowel binnen de bedrijfsdoelstellingen als persoonlijke doelstellingen bij het personeel, via de functionerings- en evaluatiecyclus. Onze veiligheidscijfers vormen het 1e agendapunt op de verschillende raden van bestuur. 

Aspecten van veiligheid worden ook gemonitord via de gecertificeerde controlelijst VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). De VCA eist van alle operationele medewerkers het diploma Basisveiligheid (opleiding VCA-basis) en voor de operationeel leidinggevenden een vervolgopleiding (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Door middel van regelmatig gehouden veiligheidsdagen wordt de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te worden bevorderd.

Veiligheidsschakels

Democo Group heeft vijf onbreekbare veiligheidsschakels ingesteld op alle bouwplaatsen. Deze schakels vormen een robuuste veiligheidsketen en getuigen van onze proactieve aanpak in een cultuur waar veiligheid voorop staat.

 • Goed beschermd: We zorgen voor consistent gebruik van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door al het personeel op de werven. Dit beleid onderstreept onze inzet om individuen te beschermen tegen gevaren op de werkplek, en benadrukt de noodzaak van zowel algemene als taakspecifieke beschermingsmiddelen om risico's effectief te beperken.
 • Goed gekeurd: De integriteit van machines, materialen en gereedschappen speelt een cruciale rol bij het handhaven van een veilige werkomgeving. Via systematische voorafgaande inspecties richten we ons op het identificeren van mogelijke schade en het verifiëren van de inspectiecertificaten, waardoor we zorgen dat alle apparatuur betrouwbaar functioneert conform de wettelijke normen. 
 • Ieder zijn job: We benadrukken het belang van de juiste training en competentie, en zorgen ervoor dat elke werknemer is uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun taken veilig uit te voeren. Dit varieert van protocollen voor elektrische veiligheid, waarbij alleen gekwalificeerde personen elektrische installaties hanteren, tot de bediening van zware bouwmachines. 
 • Valpreventie: Gezien de grote risico's van werken op hoogte zijn onze valpreventiemaatregelen een integraal onderdeel van onze veiligheidsketen. We implementeren uitgebreide protocollen en oplossingen, waaronder zowel collectieve als persoonlijke valbeveiligingssystemen, om het risico op valongevallen tijdens bouw-, onderhouds- of schoonmaakactiviteiten te verminderen. 
 • Melden en aanspreken: De laatste schakel bevordert een cultuur van waakzaamheid en verantwoordelijkheid, waarbij teamleden worden aangemoedigd om onveilige situaties of gedragingen aan te pakken en te rapporteren. Door een omgeving te bevorderen waar collega's zich gesterkt voelen om zich uit te spreken, verminderen we 

Deze veiligheidsschakels worden zichtbaar en prominent weergegeven op alle bouwplaatsen, vergezeld van meertalige visuele hulpmiddelen en symbolen voor universeel begrip. Ze zijn ook geïntegreerd in onze standaard werfplannen, wat garandeert dat veiligheid niet alleen een beleid is, maar een diepgewortelde waarde binnen onze organisatie.

Check-in-at-Work

Democo Group heeft een Check-in-at-Work systeem op alle locaties. Dit systeem is ontworpen om de veiligheid op de locatie en de operationele efficiëntie te verbeteren door nauwkeurige, real-time tracking van alle personen die onze locaties betreden en verlaten, waardoor wordt gegarandeerd dat toegang alleen wordt verleend aan geautoriseerd personeel. Dit badgesysteem geeft werfleiders onmiddellijk toegang tot informatie over wie er op welk moment aanwezig is, in overeenstemming met ons beleid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

We implementeren ook testlocaties met gezichtsherkenning. Deze technologie voorkomt het delen van toegangsbadges, pakt direct onbevoegde toegangspogingen aan en vermindert dit risico. Dit is met name belangrijk voor het beheren van de toegang voor onderaannemers en het waarborgen van naleving van onze beleidsregels voor onderaanneming. Het ontwerp van het systeem houdt rekening met principes van privacy en gegevensbescherming, waarbij gezichtsbeelden en persoonlijke gegevens gescheiden worden opgeslagen om de privacy van werknemers te beschermen.

Safety App

De Safety App is een cruciaal onderdeel van onze veiligheidsinfrastructuur, geïnstalleerd op de smartphones van onze werknemers. Deze applicatie stelt medewerkers in staat om eenvoudig overtredingen van veiligheidsrichtlijnen te documenteren en te rapporteren. Met de app kunnen werknemers een foto maken van mogelijke veiligheidsovertredingen en deze direct insturen bij de preventiedienst en de werfleiding voor opvolging. Het intuïtieve en gebruiksvriendelijke ontwerp bevordert de efficientie en bevordert de samenwerking aan een veiligere werkomgeving.

Elk rapport wordt systematisch geregistreerd en krijgt een uniek volgnummer toegewezen voor opvolging, om te garanderen dat geen enkele zorg onbeantwoord blijft. Belangrijk binnen een transparante en verantwoordelijke veiligheidscultuur is ook dat de persoon die een rapport indient, feedback ontvangt over hoe zijn rapport wordt afgehandeld. De app biedt bovendien real-time leermogelijkheden over veiligheidsprotocollen en best practices als directe en waardevolle feedback om het veiligheidsbewustzijn te versterken.

Dienst preventie & bescherming

In het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft de interne Dienst Preventie & bescherming via de preventie-adviseurs volgende opdrachten:

 • Uitvoeren van risicoanalyses (identificatie van de gevaren, resultaten en maatregelen.)
 • Advies en formuleren van voorstellen voor het globaal preventieplan en het jaaractieplan 
 • Studie van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of incidenten
 • Assistentie bij het onderzoek n.a.v. de opmaak van calamiteitenverslagen 
 • Analyse van de oorzaken van beroepsziekten
 • Analyse van de oorzaken van psychosociale risico’s op het werk
 • Onderzoek naar de fysieke en mentale belasting op het werk
 • Advies over organisatie van arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting
 • Advies over de hygiëne op de arbeidsplaatsen, keukens, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere voorzieningen bestemd voor werknemers
Risicomanagement

Per project wordt een risicomanagement-analyse gemaakt die de ESG-aspecten toetst naast bouwtechnische en financiële elementen. De ISO-normering wordt hier als handvat toegepast. Onze preventie-adviseurs staan hiervoor in samenwerking met de projectteams en andere diensten voor de toepassing en implementatie.

Beveiliging

De beveiliging van onze gebouwen, onze werven, onze materialen en de gegevens van onze medewerkers en stakeholders is belangrijk voor Democo Group, haar medewerkers en stakeholders. Ons beveiligingsbedrijf AEW-security heeft hier als deel van onze groep een belangrijke rol en staat als één van onze vaste partners mee in voor de beveiliging van onze gebouwen en onze werven. Onze werven hebben steeds een werfomheining met een toegangspoort voorzien van tourniquet waar we de registratie toepassen van alle aanwezigen via het CIAW-systeem en werken met badges. Onze kantoren zijn enkel toegankelijk met werknemersbadge of onder begeleiding van een medewerker. 

De overkoepelende IT-dienst zorgt binnen al onze bedrijven voor de IT-security, beveiliging van gegevens en implementatie van GDPR-richtlijnen. Hierover vindt u meer terug onder “Privacy & Protection”.

Gezondheid

Ongezonde werksituaties dienen prioritair te worden gemeld aan leidinggevenden, zodat ze meteen kunnen worden aangepakt. We zien de gezondheid van onze werknemers echter veel breder binnen de context van Welzijn op het werk. Hier zijn maatregelen en richtlijnen voor beschikbaar via onze HR-dienst voor al onze bedrijven. Meldingen kunnen steeds intern gebeuren bij de leidinggevende of HR, of extern via een vertrouwenspersoon IDEWE. Hier wordt ingezet op volgende thema’s:

Gezondheid
 • Maatregelen en bewustzijn rond veiligheid & fysieke integriteit
 • Medisch onderzoek
 • Trainingen i.v.m. EHBO, brandbestrijding en evacuatie
 • DemoGo: kalender met ruim aanbod sportinitiatieven
 • Gratis griepspuiten
 • Fruitmanden op de werkvloer
 • Anti alcohol- en drugsbeleid
Hygiëne
 • Kantoren netheid werkomgeving / kantine / sanitair
 • Werven netheid werkomgeving / eetruimten / sanitair
 • Beschikbaarheid antibacteriële handgels / ontsmettingsmiddelen
Psychosociaal
 • Moderne en goed uitgeruste burelen (kantoor & werf)
 • Werkdrukbeheersing door bewaken van work-life balans d.m.v. thuiswerk, overurenbeleid en e-mailbeleid na de werkuren
 • Tegemoetkoming van Democo Group in psychologische begeleiding
 • Aanbod van workshops i.v.m. welzijn (burn-outpreventie, stressbeheersing, mentale veerkracht, vitaliteit, …)
 • Bevragingen i.v.m. psychosociaal welzijn
 • Beleid en procedure PGOSG (Pesten - Geweld en ongewenst seksueel gedrag)
Ergonomie
 • Moderne en goed uitgeruste burelen (kantoor & werf)
 • Verfraaiing werkplaatsen
 • Ergonomische bureaustoelen en verstelbare bureautafels
 • Trainingen kantoorergonomie en ergonomie op de werkvloer
 • Veiligheidsdagen
Milieu

Bij Democo Group bestuderen en beheersen we voortdurend de invloed van onze activiteiten op het milieu, zodat we een duurzame bedrijfsvoering kunnen verzekeren en milieu-impact kunnen voorkomen. Met onze partners werken we samen om inzicht in milieuvraagstukken te vergroten en goede oplossingen te verspreiden. U leest hier meer over onder de rubriek “Duurzaamheidsprincipes”. 

Voor de standaardisering van ons milieubeleid en snelle melding van eventuele milieu-impact werkt Democo Group met het milieumanagementsysteem ISO 14001, waarbij volgende aspecten worden behandeld: 

 • Milieubeleid
 • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
 • Implementatie en uitvoering
 • Controle en corrigerende maatregelen
 • Beoordeling

Andere aspecten van milieu vallen, naast veiligheid en gezondheid, ook onder de gecertificeerde controlelijst VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers).