be-MINE nv heeft dinsdag 29 november een vernieuwd plan voorgesteld voor het woonproject op de gelijknamige oude mijnsite in Beringen. De vergunningsaanvraag voor een eerder plan werd in de lente nog ingetrokken, onder andere omwille van verzuchtingen van buurtbewoners. “Het verbeterde plan komt daar nu beter aan tegemoet, zowel op het vlak van ontsluiting, architectuur als natuur”, klinkt het bij be-MINE nv. De nieuwe plannen zijn samen met het stadsbestuur van Beringen vormgegeven.

De voorbije maanden hebben be-MINE nv, Stad Beringen en de Kwaliteitskamer Beringen Mijn de handen in elkaar geslagen om tot een gedragen woonproject voor Houtpark te komen. Ze namen verschillende adviezen en ingediende bezwaren onder de loep en pasten de plannen in positieve zin aan. Dinsdagavond is het verbeterde woonproject ook voor het eerst voorgesteld aan de buurt.

“De voorbije maanden hebben we de bekommernissen van de buurtbewoners ter harte genomen en het project van a tot z doorlopen”, zegt Karolien Sas, algemeen directeur van be-MINE nv. “Waar het mogelijk is, zijn we maximaal tegemoet gekomen aan de bezorgdheden uit de buurt. Bedoeling is om van deze nieuwe woonwijk een duurzaam verhaal te maken waar de woonkwaliteit centraal staat. We zijn van mening dat we daar met het bijgestuurde voorstel in geslaagd zijn. Houtpark wordt een schakelelement tussen de bestaande tuinwijken en de grootse architectuur van de mijnsite.”

Concreet voert be-MINE nv verschillende aanpassingen door, zowel op vlak van mobiliteit, ontsluiting, architectuur, fasering als op vlak van natuur. Zo wordt de verkeersafwikkeling op de Laan op Vurten vermeden, zodat de laan autoluw blijft. De bestaande bebossing integreren we maximaal en het parkgebied krijgt meer ademruimte en een natuurlijker karakter zodat het beter aansluit op de re-NATURE-principes van de mijnsite. Er worden ook tal van groenbuffers voorzien tussen de bestaande woningen in de Laan op Vurten en de nieuwe ontwikkeling.

Verder is meer nagedacht over de woonkwaliteit door gebruik te maken van meer ruimte en die ook compacter in te vullen met onder andere aangepaste randparking, zogeheten ‘parkeerpockets’. Zo blijft er alvast meer ruimte vrij voor groen en kleine speeltuigen. De verschillende woonclusters worden ook beter afgestemd op bestaande gebouwen in de buurt. Zo zal het centraal bouwblok alvast hoger opgetrokken worden zodat de imposante kolenwasserijen mooi geïntegreerd zijn in het geheel. De oostelijke cluster zal bestaan uit woningen met tuinen die baden in het groen en gevoelsmatig meer aansluiten bij de tuinwijk. Houtpark wordt op die manier meer dan ooit een scharnierpunt tussen de tuinwijk en de imposante mijngebouwen.

“Daarnaast wordt nog de mogelijkheid voorzien om de nieuwe woningen in de Stationsstraat ook een handelskarakter te geven, zodat dit de levendigheid van de straat ten goede komt, uiteraard in goed evenwicht met de woonfuncties. We zijn ervan overtuigd dat met deze ontwikkeling be-MINE en haar omgeving een opwaardering krijgt en dat dit positieve effecten zal hebben op de buurt, zowel economisch, cultureel als maatschappelijk”, zegt Edgard Troonbeeckx, voorzitter Raad van Bestuur be-MINE nv.

Fasering en mobiliteitsplan

Een belangrijke bekommernis van de buurt was dat de komst van een nieuwe woonbuurt extra drukte zou veroorzaken. In samenwerking met de Stad Beringen is daarom een mobiliteitsplan uitgewerkt dat ervoor zal zorgen dat de verkeersdrukte beperkt blijft. Zo is vanuit de Stad gevraagd om de mogelijkheid te bekijken van een deelwagenplan, zodat mensen meteen ook voor ecologische alternatieven kunnen kiezen. Het principe van een deelwagen spreekt heel wat jonge gezinnen aan en zal bovendien bijdragen aan het beperken van verkeersdrukte.

“Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt met be-MINE om elke bouwfase steeds apart af te werken, alvorens een andere te starten. Dit moet het ook tijdens de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt leefbaar maken voor de buurtbewoners. Als Stad hebben we aan de ontwikkelaar een stedenbouwkundig kader aangereikt om op Houtpark tot een kwalitatieve woonontwikkeling te komen”, zegt Thomas Vints, burgemeester van Beringen.

Wonen, werken en beleven

Bij de voorstelling van de vernieuwde plannen verduidelijkte be-MINE nog dat er voor een nieuwe woonbuurt is gekozen, deels om de volledige heropwaardering van de oude mijnsite te kunnen financieren.

“Dit woonproject heeft niet enkel een maatschappelijke functie,” zegt Tom Vanham, algemeen directeur van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, “maar is ook noodzakelijk voor een sluitende financiering van de volledige heropwaardering van de oude mijnsite. Uiteraard kunnen we rekenen op financiële steun van de overheid. Maar die is niet eindeloos en kan dat ook niet zijn. De financiële baten van de woonontwikkeling worden één op één aangewend om ons beschermd erfgoed in stand te houden en verder te restaureren.”

Na consultatie met de buurt, zal in de komende weken een nieuwe vergunningsaanvraag voor het project worden ingediend.

Over be-MINE

De mijnsite van Beringen omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium. Daarmee is het de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen en uniek in Europa. Onder noemer be-MINE wordt de site herbestemd als een toeristisch-recreatief project. Stedelijke functies als wonen, werken en winkelen worden daarbij evenwichtig met elkaar vervlochten. be-MINE is een samenwerking tussen de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, en de private ontwikkelaars Ciril en Van Roey Vastgoed.
 

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws