ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Dit beleid is opgesteld om werknemers en derden in staat te stellen om (vermeende) ernstige misstanden en/of onregelmatigheden te melden. Hier leggen we het doel van het beleid uit, voor wie dit van toepassing is, welk soort meldingen gemaakt kunnen worden, hoe een melding wordt gedaan en welke waarborgen er zijn voor zowel de melder als de persoon die onderzocht wordt.

Doel

Ons beleid is erop gericht om werknemers en derden in staat te stellen (vermeende) ernstige misstanden en/of onregelmatigheden te melden. Op deze manier bevordert Democo Group een cultuur van openheid en verantwoordelijkheid. Democo Group verwacht van alle werknemers dat zij zich gedragen in overeenstemming met onze kernwaarden en beleidsregels, en dat zij de toepasselijke wetten en regelgeving naleven. Ons beleid beschrijft hoe werknemers en derden hun zorgen op een vertrouwelijke manier kunnen uiten zonder angst voor represailles.

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers die gebonden zijn door een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst en alle mogelijke derde partijen in relatie met Democo Group NV, inclusief de huidige en toekomstige bedrijfseenheden Bouw, Technieken, en Vastgoedontwikkeling. De bedrijven die momenteel onder Democo Group vallen zijn: Democo NV, Democo Group NV, CIRIL NV, Deholi NV, Vandenbriele NV, AEW NV, AEW Security BV, AEW Green BVBA, Debuild BV, Daeninck & Deweerdt BVBA en Demtec Services NV.

Misstanden en onregelmatigheden

Dit beleid maakt onderscheid tussen sociale integriteit en zakelijke integriteit. Sociale integriteit betreft ongewenst gedrag, terwijl zakelijke integriteit onder andere betrekking heeft op vertrouwelijke informatie, materialen en goederen, veiligheid, milieu, gezondheid, en contacten met klanten en leveranciers. Meldingen van overtredingen van sociale integriteit worden bij voorkeur gedaan volgens het Beleid tegen Grensoverschrijdend Gedrag op het Werk. Meldingen van (vermeende) zakelijke integriteitsovertredingen kunnen gericht worden aan de Integrity Officer.

Een melding indienen

Meldingen van (vermeende) zakelijke integriteitsovertredingen kunnen worden gericht aan de Integrity Officer via e-mail, brief, telefoon, of via het online platform IntegrityLog. Het online platform is 24/7 toegankelijk en kan anoniem worden gebruikt. Anonieme meldingen moeten voldoende details bevatten om verwerkt te kunnen worden. Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de Federale Ombudsman, bijvoorbeeld in situaties waar geen reactie is gegeven op een interne melding of waar sprake is van een duidelijke bedreiging of gevaar voor het algemeen belang. Bewijsstukken, documenten, referenties, foto's of andere relevante informatie zullen altijd nuttig zijn om een melding efficiënter te kunnen verwerken.

Integrity Officer: 
Naam: Sarah Van Heghe
E-mail: integrityofficer@democogroup.com
Telefoon: +32 11 22 45 26 or +32 498 49 55 36
Adres: Herkenrodesingel 4b, 3500 HASSELT

IntegrityLog: 
https://democogroup.integrity.complylog.com

Federal Ombudsman:
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Adres: Leuvenseweg 48/6, 1000 BRUSSELS
Website: https://www.federaalombudsman.be
Telefoon: 0800 99 96

Waarborgen voor de melder

Reports are treated confidentially, and information is shared on a need-to-know basis. All personal data is used only in accordance with Democo Group's GDPR policy. Democo Group encourages reporting of potential misconduct or irregularities without adverse consequences for the reporter. Reprisals are considered a serious violation of the policy.

Waarborgen voor het onderwerp van onderzoek

De persoon die onderzocht wordt heeft ook recht op bescherming en wordt binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld, tenzij dit het onderzoek in gevaar brengt. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gedeeld met een beperkt aantal personen op strikte noodzaak-tot-wetenbasis. De onderzochte persoon heeft het recht om te reageren op de beschuldigingen en kan beroep aantekenen tegen negatieve bevindingen of beslissingen.

Misbruik van meldingsrechten

Democo Group gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan. Er worden geen maatregelen genomen tegen personen die te goeder trouw handelden in het geval van ongegronde meldingen. Echter, opzettelijk valse meldingen zullen passend worden gesanctioneerd en kunnen leiden tot ontslag om dringende redenen en aansprakelijkheid voor geleden schade.

Het melden van (vermeend) onethisch of illegaal gedrag is van groot belang voor de integriteit en reputatie van Democo Group en draagt bij aan een cultuur van openheid en verantwoordelijkheid. Wij moedigen iedereen aan om eventuele zorgen of problemen te melden via de kanalen die we ter beschikking stellen. We zetten ons in om meldingen ernstig en zorgvuldig te behandelen en de vertrouwelijkheid daarbij te respecteren. Samen zorgen we voor een veilige en ethische werkomgeving voor onze medewerkers en derden.

Als u vragen heeft over dit beleid of de volledige beleidstekst wilt ontvangen, neem dan contact op met de Integrity Officer: integrityofficer@democogroup.com