ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

 

 
Normbesef binnen teams

Medewerkers van Democo Group gedragen zich in het kader van opdrachtverwerving en verlening binnen de randvoorwaarden van een verantwoorde bedrijfsvoering, integer en maatschappelijk weldoordacht. 

Democo Group houdt zich strikt aan de wettelijke regels en algemeen geaccepteerde normen die voor de bedrijfsvoering gelden en die tot uitdrukking komen in onze eigen richtlijnen - in het bijzonder regels en voorschriften voor boekhouding, facturering en eerlijke concurrentie - en in dit ESG-verslag. We communiceren transparant en waarheidsgetrouw, zorgen voor een correcte administratie en aanbesteding en beperken contant kasverkeer zoveel mogelijk. Medewerkers ontplooien geen activiteiten die het imago en de belangen van Democo Group, de bedrijfstak of de maatschappij kunnen schaden. Daarnaast moeten ze de vermenging van zakelijke en privébelangen vermijden. 

Objectief en correct handelen

In het zakendoen maken medewerkers van Democo Group objectieve en zakelijke afwegingen. Democo Group verwacht dat werknemers elk mogelijk conflict tussen de eigen belangen en de belangen van Democo Group vermijden. Zakenrelaties met derden zullen uitsluitend door objectieve criteria beheerst worden. In geen geval zullen persoonlijke relaties bij de toekenning van contracten als bepalende factor meetellen. 

Advies of aanbevelingen die door werknemers gegeven worden, mogen niet ingegeven zijn door het vooruitzicht op enig materieel of immaterieel voordeel voor de werknemer. Werknemers worden geacht noch direct, noch indirect enig persoonlijk voordeel te vragen, aanvaarden, aanbieden of toekennen in verband met de activiteiten van de onderneming – in het bijzonder bij de onderhandeling, toekenning of uitvoering van een contract – ongeacht of de andere partij bij de transactie een individu, een onderneming of een overheidsinstantie is. 

Dit verbod geldt voor elk soort van aanzienlijk geschenk of andere incentive, met uitzondering van relatiegeschenken die als bescheiden ervaren worden. Wat wordt toegelaten: redelijke bedrijfsgerelateerde activiteiten, promotionele uitgaven en geschenken op voorwaarde dat ze gebruikelijk, niet buitensporig en in het algemeen belang van Democo Group zijn. Deze dienen ook altijd eerst voorgelegd te worden bij een leidinggevende ter goedkeuring.

Geheimhouding

Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. Leidinggevenden kunnen schriftelijk ontheffing verlenen.

Belangenconflicten

Democo Group verwacht dat medewerkers daadwerkelijke of schijnbare belangenverstrengeling tussen persoonlijke en zakelijke belangen vermijden.
In onze policy belangenconflicten zijn hierrond heldere richtlijnen geformuleerd. Werknemers die de belangen van Democo Group of één van haar deelbedrijven laten afhangen van persoonlijk gewin, kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen.