“Elke werf biedt eigen mogelijkheden voor zelfvoorzienende en circulaire processen. Alleen met een aanpak op maat kunnen we de ecologische impact tot het minimum reduceren en zo maximaal onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame aannemer!”


Martha, Adviseur Circulaire Economie

De zelfvoorzienende werf

Wat is de zelfvoorzienende werf?

De zelfvoorzienende werf is een werf die zichzelf zou kunnen voorzien van al het water en de energie die nodig is tijdens de volledige bouwfase, zonder afhankelijk te zijn van aangekochte stroom of stadswater.

In de praktijk is dit vandaag nog ambitieus. Maar dankzij dit streefdoel kunnen we het verbruik van veel werven al flink verlagen. We beperken de energie- en watervraag met bouwtechnieken en machines die verbruiksefficiënt zijn en verspilling van bronnen en grondstoffen actief tegengaan. Ook creëren we zoveel mogelijk eigen hernieuwbare bronnen voor verbruik op de werf.

 

Water

Water is tijdens een bouwproces onmisbaar. Om een gebouw neer te kunnen zetten, is immers heel wat water nodig voor materialen, afwerking, reiniging en grondwerken. Bij Democo Green Desk zetten we niet alleen maximaal in op innovatieve bouwprocessen die minder water verbruiken, maar creëren we ook zelf duurzame bronnen op de werf.

Zo gebruiken we grondwater en regenwater voor heel wat van onze eigen processen - en geven we bovendien water terug aan de buurt. Overtollig grondwater vangen we op in containers en bieden we aan aan buurtbewoners, stadsdiensten en bedrijven.

Bewoners Laken vullen hun emmertjes

Water voor de buurt

“Op de werf van Laurelle in Laken vingen we bronbemalingswater op in een container van 40 m³. Dat water gebruikten we op de werf zelf én stelden we ter beschikking van de buurt, de stadsdiensten en lokale bedrijven!”

Réginald, werfleider Laurelle

Stroom

Voor een bouwproces is veel stroom nodig. Om af te breken en op te bouwen worden machines gebruikt die grote pieken energie verbruiken. Democo Green Desk zoekt manieren om hiervoor zo veel mogelijk groene stroom te gebruiken.

Ook gaan we actief verspilling tegen door sluipverbruik te reduceren en de algemene efficiëntie te verhogen, met nieuwe technieken die kosten- en verbruiksefficiënter zijn. Want hoe minder energie er verbruikt wordt op de werf, hoe haalbaarder het wordt om volledig op groene stroom te draaien!

Groene stroom door en voor de buurt

Zonne-energie van bij het begin

“Voor de werf van Auguste in Brussel konden we zonnepanelen installeren bij buurtbewoners nog voor de werken startten. Zo konden we doorheen het hele bouwproces groene stroom inzetten voor de werken!

We vinden het belangrijk om een blijvende impact te hebben op een buurt. Na de werken konden de buren van Auguste de zonnepanelen overnemen aan een voordelige prijs.”

Jorden, projectleider Auguste

Afval

Bij een werf komt heel wat afval kijken. Dat kan gaan van sloopafval bij stadsvernieuwing, tot algemeen bouwafval zoals overschotten van materialen, snij- en zaagresten, mallen, verpakkingsmateriaal… Democo Green Desk focust op afvalbeleid, afvalpreventie en het verhogen van de kwantiteit én de kwaliteit van recycling voor bouw- en sloopafval.

We selecteren kwalitatieve materialen die ook in de toekomst als grondstof kunnen dienen en zetten in op duurzame technieken waarmee we ons actief verzetten tegen de traditionele wegwerpcultuur. We halen het meeste uit iedere grondstof.

Afval of grondstof?

Hoe wij afval afbouwen

“In de Belgische bouwsector doen we het al veel beter dan het Europese gemiddelde, maar toch belandt ook bij ons nog 16% van het bouw- en sloopafval op de stortplaats. Dat telt op tot meer dan 3 miljoen ton afval per jaar.

Bij Democo Green Desk zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid in dit verhaal. We doen er alles aan om zo weinig mogelijk afval te produceren. Dat doen we met een afval- en herbestemmingsplan op maat van iedere unieke werf. Het laatste jaar zijn we er op deze manier in geslaagd om meer dan honderd ton materiaal van afval tot grondstof te maken! En dat willen we alleen maar verbeteren in de toekomst.”

Frederik Bijnens, CEO Democo

Duurzaam bouwen

CO₂-prestatieladder

In 2022 behaalde Democo het CO² prestatieladder-certificaat Niveau 3. We brachten daartoe onze voetafdruk in kaart en zetten binnen iedere tak van onze bedrijfsvoering in op rationeel energieverbruik, maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

Naast onze zelfvoorzienende en circulaire principes stelt de CO₂-prestatieladder ons in staat onze uitstoot doelgericht te reduceren voor onze volledige bedrijfsketen. Per trap van deze ladder zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van onze organisatie en projecten. Het einddoel is klimaatneutraliteit.

Meer weten over de CO₂-prestatieladder?

De CO₂-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te reduceren, met als doel de realisatie van een klimaatneutraal bedrijfsleven. Meer informatie over de CO₂-prestatieladder vind je op de website van SKAO.

Ons eigen certificaat vind je hier terug.

En hier vind je het oude terug.

Inzicht

Meten is weten! Om onze CO₂ -voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens het volledige bouwproces. Wanneer we de concrete impact van iedere stap en keuze op en naast de werf kennen, kunnen we onze voetafdruk efficiënt en over de hele lijn verkleinen.

Uit een grondige meting in 2019 van al onze activiteiten, bleek dat we bij jaarlijks 3500 ton CO₂ uitstoten, waarvan 43% uit het wagenpark, 23% uit machines en stroomgroepen op werven, 16% uit elektriciteit, 12% uit verwarming en 6% uit afval.

CO₂-uitstoot omlaag stadsdiensten Hasselt

Duurzaam stadhuis 't Scheep

We verlagen niet alleen onze eigen CO₂-voetafdruk tijdens het bouwproces, maar zetten ook gebouwen neer met een minimale impact tijdens hun levensduur! Stadhuis 't Scheep in Hasselt is hier een mooi voorbeeld van. Dit project ontving een zilveren medaille op de International Property Awards in London en daarbij speelde duurzaamheid een grote rol.

't Scheep draagt het BREEAM-duurzaamheidslabel Excellent. Het gebouw is uitgerust met geothermische warmtepompen en zonnepanelen en zorgt voor een optimaal hergebruik van regenwater. Die systemen hebben een merkbaar en meetbaar resultaat: het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van de stadsdiensten is sterk gedaald sinds de verhuis uit de oude gebouwen. Kortom: de missie om met het nieuwe stadhuis een "duurzame voorbeeldfunctie" in te nemen is méér dan geslaagd!

Reductie

Het is onze ambitie om in 2025 ten opzichte van 2019 een absolute daling van 16% zien in onze CO₂uitstoot. Met het oog op dit doel, hebben we duidelijke, haalbare stappen bepaald over de werfgrenzen heen.

 • Ons wagenpark maximaal elektrificeren
 • Energieverbruik op werven verlagen door sluipverbruik tot nul te reduceren via slimme timers en ledverlichting
 • Energieverbruik vergroenen: aangezien mazout 6x keer meer CO₂ uitstoot dan elektriciteit, maken we zoveel mogelijk de switch naar elektriciteit – en halen we zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen.
Benieuwd naar al onze doelen en maatregelen?

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector een positief verschil kunnen maken – niet alleen op onze eigen werven, maar ook op die van onze partners en concurrenten. Binnen de bouwsector willen we een voortrekkersrol spelen. We zetten in op onderzoek en evaluatie, en zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren.

Als sector kunnen we samen veel sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze partners en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we als sector één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

De initiatieven waar wij aan meebouwen

Zijn jouw bouwplannen al echt klaar voor de toekomst?

De circulaire werf

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire bouwproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de bouwcyclus – zowel bij opbouw als bij afbraak.

Een volledig gesloten bouwkringloop zonder afval is vandaag nog heel ambitieus, maar is wel een duidelijk streefdoel. De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren.

Een circulaire benadering van bouwen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak. Bij Democo Green Desk werken we circulaire mechanismen uit binnen iedere levensfase: de productie-, gebruiks- en end-of-life-fase.

 

Productie

We denken van bij het begin van een project na over de toekomst van het gebouw en alle componenten waaruit het bestaat. Met een blik op de toekomst denken we bewust na over de keuze van materialen, de manier waarop ze opgebouwd en gemonteerd worden en hun verwerking binnen het bouwproces.

We ontwerpen en bouwen flexibel, zodat onze gebouwen verschillende mogelijkheden bieden en mee kunnen bewegen met de tijd. Ook gebruiken we kwalitatieve, duurzame materialen en zorgen we ervoor dat er tijdens het bouwproces rekening wordt gehouden met demonteerbaarheid van constructies in de toekomst. We bouwen aan meerwaarde voor vandaag én morgen.

Niet lijmen maar vijzen

De tijd terugdraaien

“Kleine beslissingen in het bouwproces maken een groot verschil voor toekomstige mogelijkheden! Wij houden tijdens het bouwproces bijvoorbeeld continu rekening met de demonteerbaarheid van de materialen die we opbouwen. Verschillende technieken lijken nu hetzelfde resultaat te hebben, maar hebben een andere impact op de toekomst van het gebouw en de materialen.

Een paar voorbeelden: waar mogelijk, lijmen we niet maar vijzen we. We werken ook zo veel mogelijk met droge opbouw in plaats van chape. Zo kan iedere stap die wij vandaag nemen gemakkelijk terug worden gezet in een volgend bouwverhaal.”

Martha, Adviseur Circulaire Economie

Gebruiksfase

Wij bouwen duurzame gebouwen die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een minimale impact hebben op de planeet. Ook zorgen we ervoor dat onze ontwerpen en bouwtechnieken onderhoud, herstel en renovatie toegankelijk maken en zo de levensduur aanzienlijk verlengen.

Een duurzaam bouwverhaal eindigt niet wanneer de werf wordt opgeleverd. Onderhoud en herstel hebben een grote invloed op het leven van een gebouw. Democo Group biedt daarom de service aan om gebouwen ook na oplevering consistent te blijven onderhouden. Ook zetten we in op kwalitatieve renovaties wanneer nodig om met nieuwe, duurzame materialen de gebruiksfase te “resetten”, nieuwe normen te behalen en gebouwen in ere te herstellen.

Levensverlengend onderhoud

Bouwen én onderhouden

“Samen met aannemer Democo werken we momenteel onze onderhoudsservice verder uit. We merken dat er steeds meer vraag is na de afwerking van projecten naar onderhoud en herstelling met kennis van zaken.

Door een continue onderhoudsservice aan te bieden, vermijden we heel wat onnodige defecten en slijtage. Zowel de levenskwaliteit van de bewoners als de duurzaamheid van de installaties gaat erop vooruit. Wat niet stuk gaat, hoeft niet vervangen te worden.”

Patrick, technieker Demtec Services

End-of-life

Wanneer herstel of renovatie niet langer mogelijk zijn, kunnen materialen na afbraak vaak wel nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen die opnieuw in de cyclus komen.

Wij sorteren en selecteren voor de afbraak materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen na de sloop in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.

Een nieuwe plek voor 100 ton materiaal

Van oud naar nieuw

“Op de werf van Belliard in Brussel konden we bij afbraak 10 ton materiaal een nieuwe bestemming geven – kwalitatief materiaal dat op een traditionele werf zou worden weggegooid.

Bij Jules Bordet in Everen optimaliseerden we dit herbestemmingsproces, waardoor maar liefst 100 ton materiaal een nieuw leven kreeg!”

Martha, Adviseur Circulaire Economie

Waarom duurzaam bouwen?

360° positieve impact

Wanneer je inzet op een zelfvoorzienende werf en circulaire principes, kies je als opdrachtgever voor een duurzaam totaalplaatje dat niet alleen een positieve impact heeft op de planeet, maar ook op je werknemers, je imago en je portemonnee. Wij helpen je om het meeste te halen uit een duurzame werf.

 • Een positieve impact op planeet en buurt
   
 • Versterking van een duurzaam imago
   
 • Economisch onderbouwd: terugverdienmodellen
   
 • Deel van een duurzame employer branding
   
 • Behalen van subsidies & certificaten
 
 
 

Wil jij graag bouwen met duurzame meerwaarde?