Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Grupa Democo dba o to, by właściwe osoby pracowały na właściwych stanowiskach, a punktem wyjścia są predyspozycje danej osoby. Nasza polityka rekrutacyjna uwzględnia, w maksymalnie możliwym zakresie, różnorodność, niezależnie od płci, tożsamości etnicznej, wyznania, pochodzenia społecznego, orientacji płciowej, wyglądu fizycznego czy niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia

Grupa Democo zatrudnia około 800 osób reprezentujących ponad 12 różnych narodowości, w bardzo zróżnicowanym przedziale wiekowym. Grupa Democo stara się nadal przyciągać młode talenty, utrzymać starszych członków zespołu i pomagać im podczas przechodzenia na emeryturę.

  • 20% pracowników jest w wieku do 30 lat
  • 45% pracowników jest w wieku między 30 a 50 lat
  • 35% pracowników jest w wieku ponad 50 lat
Proces selekcji pracowników
Informacje ogólne

Polityka rekrutacyjna Grupy Democo opiera się na wspólnych wartościach korporacyjnych oraz umiejętnościach miękkich i twardych. Początkowa weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie CV przy użyciu określonych wcześniej kryteriów obiektywnych. Wytypowani kandydaci są następnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną opartą na kompetencjach. Grupa Democo korzysta z kwestionariusza osobowości BAQ, który jest podstawą dla tej rozmowy.

W ramach procesu rekrutacyjnego kandydaci otrzymują również zestaw testów na rozumowanie, które są wykonywane online. Testy są dodawane do procesu selekcji, by uzyskać jak najbardziej obiektywny obraz kandydata. Ośrodki oceny, prowadzone przez niezależnego partnera zewnętrznego są również wykorzystywane w przypadku kandydatów powyżej pewnego poziomu zawodowego. Po zakończeniu procesu selekcji, podejmujemy decyzję w oparciu o zebrane informacje.

Równe możliwości

Grupa Democo dokłada starań, by dotrzeć do różnych grup mających ograniczony dostęp do rynku pracy, by zapewnić jeszcze więcej równych możliwości.

  • Pomagamy w integracji młodym, niskowykwalifikowanym pracownikom lub absolwentom szkół, przyjmując praktykantów.
  • Nasze firmy zapewniają możliwości zatrudnienia dla niskowykwalifikowanych pracowników, osób będących długo na bezrobociu i pracowników z niepełnosprawnościami lub problemami fizycznymi. Ci pracownicy otrzymują wewnętrzne wskazówki i przechodzą szkolenia.
  • Aktywnie promujemy integrację grup mniejszościowych w naszym procesie rekrutacyjnym. Na przykład, jesteśmy mocno zaangażowani w programy IBO (indywidualne kształcenie zawodowe) oraz programy kształcenia dualnego. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z VDAB/Acritis oraz Grupą Intro, by włączyć do procesu selekcji osoby mówiące innymi językami oraz osoby o niskich umiejętnościach.
  • Do naszych projektów prowadzonych za granicą rekrutujemy lokalnych robotników i pracowników. Szkolimy ich, by mogli rozwijać siebie i swoje umiejętności.Mogą również oczekiwać takich samych sprawiedliwych warunków pracy, jak w całej naszej grupie.
Procedura wyboru usługodawców zewnętrznych

W Grupie Democo wybór usługodawców zewnętrznych wymaga takiej samej uwagi, jak podczas rekrutowania pracowników, z myślą o długiej, zrównoważonej współpracy. Oczekujemy od naszych usługodawców zewnętrznych, podobnie jak od innych partnerów z łańcucha dostaw, realizowania zadań zgodnie z wartościami Grupy Democo oraz podpisania polityki ESG.

Zrównoważona polityka szkoleniowa

Grupa Democo ma solidną i zrównoważoną politykę szkoleniową, którą zamierza nadal rozwijać. Kładziemy duży nacisk na szkolenie i rozwój naszych pracowników, by zapewnić tworzenie przyszłościowej, elastycznej i stale rozwijającej się organizacji.

DemoCollege

W Grupie Democo nauka i rozwój to wspólny obowiązek. Grupa Democo zapewnia zorganizowane ramy ułatwiające naukę i rozwój zgodnie z polityką szkoleniową. Oczekujemy również, że nasi pracownicy będą brać odpowiedzialność za swój rozwój. Umożliwiliśmy komunikowanie potrzeb szkoleniowych za pośrednictwem przełożonego lub partnera biznesowego z działu HR, na które następnie poszukiwana jest odpowiedź w naszej organizacji. Ten proces został opisany w polityce coachingowej. Nasza platforma Demo College zapewnia pracownikom niezbędne narzędzia, edukację, szkolenia i zasoby.

Wdrożenie i profil ID

Zaraz po dołączeniu do Grupy Democo nowi pracownicy zagłębią się w personalizowany proces wdrożeniowy, który przedstawi im naszą kulturę uczenia się i pracy nad sobą. Ponadto każdy pracownik otrzymuje swój profil Insights Discovery, czyli indywidualny profil oparty o dostępny model kolorystyczny, pozwalający ludziom lepiej się zrozumieć; można go używać zarówno do rozwoju osobistego, jak i zespołowego, by poprawić komunikację i współpracę. Profil ID zapewnia mocne podstawy skutecznej współpracy i optymalnej wydajności pracownika.

Szkolenia grupowe

Co roku, Grupa Democo proponuje serię grupowych kursów szkoleniowych, zgodnie ze swoimi poglądami i celami strategicznymi. Grupa Democo pragnie, by jej pracownicy rozwijali się wraz z firmą i daje wszystkim narzędzia, by wydajnie realizowali się w pracy i dodawali jej jak najwięcej wartości.

Przywództwo

Naszym przełożonym także zapewniamy narzędzia, których potrzebują do ułatwiania nauki i rozwoju. Na przykład, wzmacnianie poziomu przywództwa w grupie jest jednym ze strategicznych punktów naszej polityki szkoleniowej. Inwestowanie w przywództwo doprowadziło do powstania naszego modelu przywódczego, Forza Democo Group. W tym programie umiejętności przywódcze wzmacniane są na warsztatach i poprzez plany rozwoju osobistego.

Odporność

Grupa Democo, w ramach otwartego programu szkoleniowego, oferuje szeroki wachlarz warsztatów na temat dobrostanu psychicznego, odporności, panowania nad stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Ośrodek szkoleń online

Wreszcie, Grupa Democo posiada ośrodek szkoleń online, by wspierać powyższe inicjatywy. To cyfrowe środowisko obejmuje kursy e-learningowe stworzone przez ekspertów z Grupy Democo. Dzięki temu możemy zapewnić, że wiedza będzie nadal przepływać wewnątrz naszej organizacji. Pracownicy mają większą elastyczność i mogą się uczyć we własnym tempie, jak najlepiej wykorzystując swój czas, decydując się kiedy i gdzie odbyć szkolenie.

Udział i informacje zwrotne

Pielęgnujemy zaangażowanie, organizując ankiety pracownicze NPS, coroczne rozmowy na temat wydajności, aktywności dla pracowników i maksymalnie wykorzystując nasz intranet Insites. Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w tych działaniach, przesyłając treści lub publikując Intweety do artykułów, które są prezentowane online lub w wersjach papierowych.

Aktywne doradztwo zawodowe
Wewnętrzna mobilność zawodowa

Oferty pracy są publikowane na stronie internetowej Grupy Democo i są otwarte dla kandydatów wewnętrznych. Umożliwia to pracownikom zmianę stanowiska i/lub firmy bez opuszczania grupy. Dział HR również może proponować pracownikom wewnętrzne możliwości zawodowe.

Cykl wydajności

Oprócz stałego dialogu, każdy pracownik jest zapraszany na coroczną rozmowę na temat wyników jego pracy i jej oceny. Podczas tego corocznego spotkania oficjalnie omawiana jest kariera pracownika. Przełożony wraz z pracownikiem dyskutują na temat kwestii i możliwości związanych z karierą. Wszelkie pytania lub uwagi zostaną rozpatrzone przez partnera biznesowego z HR, by zapewnić pracownikowi wytyczne dotyczące jego rozwoju osobistego oraz by zachęcić go do rozmowy na ten temat.

Cała ta procedura, jej treści, cele i terminy cyklu wydajności są udokumentowane w podręczniku na temat cyklu wydajności.

Coaching indywidualny

Grupa Democo oferuje pracownikom możliwość udziału w Centrach rozwoju talentu z wyspecjalizowaną firmą, by określić potencjalne możliwości zawodowe i wesprzeć rozwój osobisty. Personalizowane indywidualnie programy coachingowe są również proponowane i inicjowane w porozumieniu z partnerami biznesowymi z HR. Prośba o coaching indywidualny może wypłynąć od pracownika, przełożonego lub działu HR. Stworzyliśmy również politykę coachingową.