ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

 

 
Verantwoorde, bewuste en duurzame bedrijfsvoering

Bij Democo Group bouwen we aan de toekomst van mens en omgeving. We zijn ons bewust dat dit gepaard gaat met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: met onze werknemers, onze technieken en onze processen blijven we hier dan ook voortdurend in investeren en groeien. 

We bewegen mee met de wereld waarin we bouwen, zodat we met onze projecten duurzame meerwaarde creëren - voor vandaag én voor toekomstige generaties. We bouwen en werken ethisch en met respect voor onze werknemers en hun gezinnen, onze leveranciers en klanten, onze samenleving en onze planeet. Integri­teit en menselijkheid staan hierbij voorop. 

Met een gerichte duurzaamheidsstrategie blijven we bovendien onszelf en onze technieken uitdagen. We investeren voortdurend in duurzame productiemidde­len, innovatie, kennis en kunde. We focussen hierbij op het welzijn van samenleving en milieu, een vooruitstre­vend personeelsbeleid en integriteit van bestuur.

Kwaliteit

De kwaliteitsfocus ligt op de effectiviteit van de bedrijfsprocessen, kwaliteit op onze werven, klantente­vredenheid & stakeholdermanagement en de borging van resultaten. Onze bedrijfsvoering is gecertificeerd met de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 voor alle bedrijven behalve bij onze techniekbedrijven. In deze norm staan de eisen om kwaliteitsmanage­mentsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. 

We standaardiseren onze procedures binnen een kwaliteitsmanagementsysteem en delen deze intern via het intranet. Voor werven zijn draaiboeken beschikbaar. Het motto hierbij is: “Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.” Via deze documentatie en naspeurbaarheid bouwen we ons kennissysteem steeds verder uit en houden we regelmatig interne audits ter controle.

Evenwichtig ondernemen

Om als bedrijf voort te blijven bestaan en om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen, is winstgevendheid onmisbaar. Winst is ook nodig om productiemiddelen verantwoord te kunnen gebruiken en om te kunnen investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers. 

Democo Group ondersteunt een marktomgeving met eerlijke mededinging. Onze medewerkers handelen in overeenstemming met deze principes en met alle toepasselijke voorschriften. Ze onthouden zich van gedragingen die strijdig zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgevingen. Democo Group doet geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wetten en regels. Ook het verkrijgen van informatie over deze partners gebeurt op een wettige manier. Overeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd en consequent en stipt nagekomen.

De bedrijven van Democo Group worden gestimuleerd hun rechtmatige belangen te bevorderen en te verdedigen. Democo Group werkt samen met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via brancheorganisaties, bij het ontwikkelen van regelgeving op die gebieden die haar rechtmatige belangen kunnen beïnvloeden. 

Democo Group staat erop dat leveranciers, zakenpartners en opdrachtgevers dit ESG-beleid onderschrijven of een eigen beleid hebben waar Democo Group zich mee achter kan scharen.